Vrienden van het Huisselings Erfgoed

Huisseling.nl; Logo Stichting Vrienden Huisselings Erfgoed

Contact:
vriendenhuisselingserfgoed@gmail.com
https://www.facebook.com/denachterhof/
https://www.facebook.com/vriendenhuisselingserfgoed/

*

Zaal Den Achterhof is per dagdeel te huur voor groepen tot 50 personen. De huurders moeten een binding met Huisseling hebben.
U kunt telefonisch contact opnemen met mevrouw R. Geurts-van Erp. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de huur van de zaal. Haar telefoonnummer is: 0486-413136 of mail naar vriendenhuisselingserfgoed@gmail.com

Tot ziens in Den Achterhof!!

*

Regels bij gebruik en verhuur zaal ‘Den Achterhof’ te Huisseling.

Huisregels

Algemeen

 1. In deze huisregels wordt met ‘gebruiker’ de huurder van de zaal bedoeld en met de eigenaar de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed (hierna: Stichting).
 2. Bij het gebruik van de zaal dient rekening gehouden te worden met de aard van het gebouw; waaronder een kerk: een plek van bezinning en rust.
 3. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en/of door de door hem toegelaten personen wordt toegebracht aan het gebouw, inventaris en omliggend terrein. Voor schade aan serviesgoed of glaswerk dient € 2,- per serviesstuk voldaan te worden bij inlevering van de sleutel.
 4. Na gebruik van de zaal dient de gebruiker het gebouw schoon en in de oorspronkelijke staat aan de Stichting op te leveren.

Algemene voorwaarden. Begripsbepalingen. Verhuurder: de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed. Huurder: gebruiker van de zaal tegen betaling van huur aan de Stichting.

Algemeen

 1. Iedere huurder is aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
 2. Activiteiten die in de zaal plaatsvinden mogen niet in strijd zijn met de kerkelijke uitgangspunten. Bij verschil van mening beslist de Stichting.
 3. Onderhuur is niet toegestaan.
 4. Een aanvraag voor huur van de zaal dient schriftelijk of per email te worden gedaan.
 5. Een huurovereenkomst is altijd voor een vooraf vastgestelde bepaalde duur.
 6. De Stichting kan in voorkomende gevallen inzage vragen in het programma of de activiteiten van de huurder. De Stichting behoudt zich dan het recht voor om het verzoek tot huur af te wijzen.

Tijden

 1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen gelden voor het gebruik de volgende tijdsdelen (tijdsdeel = 4 uur): ► Ochtend: 09.00-13:00 uur ► Middag: 14.00-18.00 uur ► Avond: 19:00-23.00 uur ► Gehele dag: 09.00-23.00 uur .
 2. De zaal zal een half uur voor en na de bovengenoemde tijdsdeel toegankelijk zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de zaal door de huurder niet binnen de overeengekomen tijdsdeel is verlaten en schoongemaakt, zal een extra tijdsdeel in rekening worden gebracht.
 3. De sleutel dient maximaal een half uur na afloop van het gereserveerde tijdsdeel geretourneerd te worden.

Roken

 1. Voor de zaal waaronder mede verstaan de entree, hal en toiletten geldt een absoluut rookverbod.

Verplichtingen van de huurder

 1. Het is de huurder niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de Stichting, enige verandering in en aan de zaal aan te brengen.
 2. Het is de huurder niet toegestaan de zaal anders te gebruiken dan waarvoor deze is gehuurd.
 3. Het aanbrengen van affiches e.d. in de zaal mag slechts met toestemming van de Stichting plaatsvinden.
 4. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan en in de gehuurde ruimten. Verhuurder kan in bijzondere gevallen van de huurder verlangen dat deze een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afsluit.
 5. De huurder is verplicht zo spoedig mogelijk na afloop van het gebruik de door hem aangevoerde zaken uit de zaal te verwijderen en deze ruimten schoon achter te laten.
 6. De huurder is verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen met persoonlijk letsel.
 7. De huurder is verplicht de door de Stichting aangegeven maatregelen van (brand)veiligheid en orde op te volgen en ervoor te zorgen dat deze door bezoekers van de gehuurde ruimte in acht worden genomen. De huurder zal zich daartoe voorafgaande aan de activiteiten op de hoogte stellen van de algemeen geldende maatregelen van veiligheid en orde.

Aanwijzingen voor het gebruik

 1. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen c.q. het doorgeven daarvan is uitsluitend toegestaan indien dit voor privé-gebruik in huiselijke kring is bedoeld.
 2. De verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de Stichting voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Om overlast aan derden te beperken is het de huurder niet toegestaan om op het omliggend terrein luchtkussens en friteswagens te plaatsen of overlast te veroorzaken d.m.v. geluidsinstallaties of ander soortige installaties.
 4. De activiteit van de huurder dient zoveel als mogelijk is in het gebouw plaats te vinden.
 5. Het parkeren van auto’s dient te geschieden in de daarvoor bestemde parkeervakken. Vermijd daarbij het blokkeren van inritten van de aanwonenden.

Verplichtingen van de verhuurder

 1. Verhuurder is verplicht de gehuurde ruimte op de overeengekomen tijdsdeel ter beschikking te stellen. De huurder kan een half uur daarvoor en daarna over de ruimte beschikken.
 2. Mocht de verhuurder door overmacht (ruimte nodig voor begrafenis o.i.d.) niet in staat zijn de zaal ter beschikking te stellen, dan is de Stichting niet verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 3. De verhuurder draagt zorg voor voldoende verlichting en verwarming van het gehuurde.
 4. De verhuurder zorgt dat het gehuurde voor aanvang van de huur schoon wordt opgeleverd.
 5. Het huurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor aanvang van de huur overgemaakt te zijn.