Sint Lambertuskerk

Beschrijving van het kerkgebouw

Toespraak bij 100-jarig bestaan van de Sint Lambertuskerk op 8 januari 2012

Beschrijving van het kerkgebouw

Vooraanzicht kerk. Bron: Parochiearchief Huisseling

Het gebouw is opgetrokken uit baksteen en bestaat uit een schip, transepten, priesterkoor met absis en links van het priesterkoor een vierkant gemetselde toren en rechts van het priesterkoor de sacristie. De kerk is georiënteerd op het oosten.
Op het schip, transepten en priesterkoor een zadeldak gedekt met leien. Langs de druipkanten der dakvlakken een houten bakgoot bekleed met zink en het voorbord bekleed met leien, goothoogte 8,50m. Tegen het rechtertransept een later uitgebouwde biechtstoel (tot 1984) onder lessenaarsdak gedekt met leien. Links van de kerk een later aangebouwde verwarmingsruimte eveneens onder lessenaarsdak, gedekt met leien.

In de hoek linker transeptpriesterkoor de toren, de muren 21m. hoog, waarop een vierhoekige spits, hoog +- 7 meter, gedekt met leien. Tegen de oostgevel van het priesterkoor een absis onder tentdak eveneens gedekt met leien. Rechts van het priesterkoor de sacristie onder zadeldak, gedekt met leien en een gang naar de pastorie onder platdak met mastiek bedekking.

Hoofdingang aan de Hamstraat met een portaal van 2.13×5.83m. Vloer van Namense tegels, muurwerk gestukadoord en geschilderd, plafond: balklaag met vloer geschilderd.

Links van het voorportaal de doopkapel van 2.20×2.20m. Vloer van marmer tegels wit-zwart, wanden tot 75cm. schoonmetselwerk, verder gestukadoord en gesausd. Plafond als in portaal. Rechts van het voorportaal een trapportaal met een traptorentje van 2.20m. doorsnede, waarin een eikenhouten spiltrap naar het koor.
Het zangkoor bevindt zich op een hoogte van 3.65m. met een eikenhouten balustrade. Op het koor het orgel van de firma Pels uit Alkmaar, met elektrische aandrijving.

Het schip 10.80×19.40m. met een vloer van Namense tegels, wanden tot 75cm. van schoonmetselwerk, dan een tegellambrisering van 2.20m. en verder gestukadoord en gesausd. Het gemetselde gewelf gestukadoord en gesausd, geboorte gewelf op 4.70m. hoogte, hoogte gewelf 10m. Tegen de zijgevels in het schip gemetselde pilaren 0.88×1.10m. van schoonmetselwerk, stralen van gemetselde gewelf eveneens van schoonmetselwerk.

In de wanden glas in loodramen van gekleurd kathedraalglas. Tegen de zijwanden een geschilderde kruisweg op board met een eiken omlijsting.

In het schip eikenhouten banken op een vurenhouten ondervloer. Links en rechts van het schip een transept met vloer, wanden en gewelf als in schip. Links en rechts van het priesterkoor een zijaltaar met houten treden, altaartafel van zandsteen en opstand van eikenhout.

Vloer van het priesterkoor van mozaïek met granito banden langs de wanden. De vloer + 19cm. van vloer schip. Wanden tot 2.20m. van betonemaille, verder gestukadoord en gesausd als in schip. Hoofdaltaar met eikenhouten treden, altaartafel van zandsteen, en opstand van eikenhout en geschilderd. In de wanden glas in loodramen van gebrandschilderd glas.

Rechts van het priesterkoor de sacristie, groot 3.50×4.20m. met een houten vloer, tegen de wanden een lambrisering van triplex, boven de lambrisering de wanden gestukadoord en gesausd. Tegen de rechterwand 3 grote kasten. Tussen sacristie en priesterkoor een traptorentje waarin een eikenhouten spiltrap.

Links van het priesterkoor de bijsacristie welke is gelegen onder de toren, inwendig groot 3.30×3.30m. met houten vloer en gestukadoorde wanden. De eerste verdieping van de toren ligt op 4.70m. met houten balklaag en vloer. 2e verdieping van de toren op 8.50m., eveneens met balklaag en vloer. Op deze verdieping het uurwerk van Eijsbouts, te bereiken via de gewelven over het priesterkoor. 3e verdieping van de toren ligt op 15.00m. waarop een stalen klokkenstoel met 2 klokken van Petit & Fritsen. De 4e verdieping ligt op 18.45m. waarop wijzeraandrijving van het uurwerk. Daarboven de torenspits met haan met kruis.
Kerk met knekelhuisje in de jaren '70. Bron: Parochiearchief Huisseling
Aanzicht van de kerk met het knekelhuisje in de jaren ’70. Bron: Parochiearchief Huisseling

naar boven

 

 

Toespraak bij 100-jarig bestaan van de Sint Lambertuskerk op 8 januari 2012
Door Henk Vissers
Bij de 100ste verjaardag van de inwijding van onze parochiekerk toegewijd aan Sint Lambertus past een hartelijke gelukwens aan de parochianen. Mij valt als bestuurslid van onze parochie vandaag de eer te beurt deze gelukwens uit te spreken. Een gelukwens is zonder twijfel op z’n plaats vandaag.
Het is een mooi, intiem, neogotisch kerkje dat wij hebben geërfd van hen die ons voorgingen in het geloof. Niet genoeg kan worden benadrukt, dat het een kostbaar erfdeel is. Hoewel minder parochianen dan vroeger het geval was regelmatig hun weg vinden naar deze kerk is aan de wijze waarop onze geloofsgemeenschap thans dit godshuis gebruikt en verzorgt af te lezen hoezeer het gekoesterd wordt, en hoezeer beseft wordt dat het inderdaad een kostbaar erfstuk is. Ik weet zeker, dat ik namens velen spreek als ik zeg te hopen, dat deze kerk nog lange jaren het godshuis voor onze gemeenschap mag blijven.

Een kerkgebouw is een symbool. Bouwwijze, ruimtelijke indeling en aankleding van het kerkgebouw verwijzen rechtstreeks naar de gelovige beleving van mensen. Een kerkgebouw verzinnebeeldt hoe mensen hun relatie met God ervaren. Een kerkgebouw is dus niet zomaar een gemeenschapsgebouw, dat is het ook. Het is vooral een gebouw waarin en waardoor mensen de heiligheid van hun bestaan ervaren. Ik moge dit met een enkele uitweiding over bouwwijze en indeling voor u illustreren.
In 1858 publiceerde Jozef A. Alberdink Thijm een boek met de titel De Heilige Linie. Het werk omvat een diepgaande verhandeling over de symboliek van het kerkgebouw. Alberdink Thijm schreef het boek uit zorg om het bewustzijn van deze symboliek in een tijd van rooms katholiek reveil in Nederland. De bisschoppelijke hiërarchie werd in 1853 hersteld in ons land. De rooms katholieke kerk begon zich te ontwikkelen tot een gemeenschapsvormend instituut, dat midden in de maatschappij stond. Aan de bouw van kerken, kloosters, scholen en gemeenschapshuizen, in stad en dorp, werd met voortvarendheid begonnen.
De heilige linie is de oostwaartse gerichtheid van het kerkgebouw. Deze oostwaartse gerichtheid is, naar Alberdink Thijm, een hoofdbeginsel der kerkelijke bouwkunst. De heilige linie heeft zeer oude papieren. Reeds van het begin der Christenheid had het Oosten de betekenis van de oorsprong der mensheid en de plaats van Gods heerlijkheid. Van het westen, wat betekent de wereld, treedt de gelovige de kerk binnen en hij gaat op naar het oosten, naar het deel van de kerk waar het eerste daglicht binnenvalt, waar het koor zich bevindt en het altaar staat, waar het geheim van Gods aanwezigheid onder ons wordt gevierd.

De architect Caspar Franssen onder wiens leiding onze parochiekerk rond 1910 werd gebouwd was zeker bekend met het werk van Alberdink Thijm. Caspar Franssen was een leerling van de grote architect Pierre Cuijpers, die het werk van Alberdink Thijm van harte onderschreef. De Lambertuskerk staat op de heilige linie. Wij treden de kerk binnen in het westen en gaan op naar het oosten, naar het koor om de eucharistie te vieren. Het is een mooi koor. De vijf prachtige gebrandschilderde ramen door welke na het ochtendgloren het eerste zonlicht binnenvalt in het koor, tonen ons het leven van Christus, de bron van ons heil. De doorlichtte beelden op het glas accentueren het koor als de plaats waar de eucharistie wordt gevierd. Het koor heeft ook een fraaie mozaïekvloer, waarin, naast de figuren van leeuw en draak, symbolen van het kwaad in ons en om ons heen, ter linker- en ter rechterzijde, voor de beide deuren die toegang geven tot het koor, de volgende psalmwoorden zijn opgenomen: “Over adder en basilisk zul je wandelen, en: leeuw en draak zul je onder de voet lopen”. Dit zijn woorden die degene die het koor verlaat een hart onder de riem steken en sterken in het geloof opgewassen te zijn tegen het kwaad. Het koor is een heilige plaats die de gelovige gesterkt verlaat.

Het schip van deze kerk is een zaal, een gemeenschapsruimte, overzichtelijk en van alle zijden open naar het koor en het altaar. De ruimte benadrukt de betekenis van de gemeenschap rond het altaar. Het transept, de dwarsbeuk, is bescheiden en doet geen afbreuk aan de openheid van het schip. De functie van het transept was wel het bieden van plaats aan die parochianen die sociaal en maatschappelijk hun sporen hadden verdiend. Ik heb niet de indruk, dat het transept met dit oogmerk is gebouwd in deze kerk. Langs de wanden van het schip en van het transept zijn heiligenbeelden aangebracht. In de dwarsbeuk aan de noordzijde vindt u de beeltenis van de moeders Gods; aan de zuidzijde het beeld van Sint Josef en van Sint Lambertus, de patroonheilige van deze parochiekerk. In het schip zien we onder andere de beelden van Petrus en Paulus, de grondleggers van de Kerk. De heiligenbeelden verwijzen naar de samenhang van de gehele christenheid. Als ons bekende voorgangers in het geloof maken zij deel uit van de zegevierende kerk en bieden zij hen die de strijdende kerk vormen voorbeeld, steun en troost.

Een laatste opmerking nog over de gevels van onze parochiekerk. Sierlijk en vriendelijk mogen de gevels genoemd worden, en uitnodigend het kerkgebouw te benaderen en binnen te gaan. Boven de toegangsdeur in de westgevel kan men in de timpaan de letters alpha en omega, en daar tussenin de letters IHS lezen. Twee motieven zijn hier samengebracht: de Goddelijke Vader is de eerste en de laatste, Hij is het begin en het einde, en Christus is het heil van de mensen.
Ik moge besluiten met nogmaals een gelukwens aan u met dit kerkgebouw.

Zo dadelijk zal de heer Jeroen Arts het eerste exemplaar overhandigen van het boek getiteld “Huisseling. Van verleden tot heden” aan pastoor van Gaalen en aan de heer Hoeksema, wethouder van onze gemeente. Het boek wordt uitgebracht bij gelegenheid van de 100ste verjaardag van de inwijding van de Lambertuskerk. De voorproef, die wij ontvingen via het internet doet het beste verwachten van dit boek.
Het parochiebestuur stelt het op hoge prijs bij deze gelegenheid grote waardering te uiten voor het initiatief tot het schrijven van dit boek. Onder voorzitterschap van de heer Walter Elemans voerden de heren Jeroen Arts, Sjaak Elemans, Joost Kocken, Eduard van den Bergh, Jos Kocken en Hein Elemans de redactie over het boek waaraan vele anderen meewerkten. In een woord: een prachtig gezamenlijk initiatief. Veel dank aan schrijvers en redactie.

Ik moge u namens het parochiebestuur uitnodigen met ons deel te nemen aan het verdere feestelijk samenzijn deze dag. U bent van harte welkom. In het programma vindt u hoe wij ons het verloop van de dag hebben voorgesteld. Graag wil ik u erop wijzen dat u zowel hier in de kerk als in het parochiecentrum kunt verblijven. Ook hier in de kerk zal een broodje met koffie en een glaasje worden geserveerd. Voorts deel ik u mede dat om half 2 in het parochiecentrum de prijs voor de kleurenplaatwedstrijd zal worden uitgereikt. Ik wens u een prettige dag.

Ik dank u voor uw aandacht. Henk Vissers

naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.