Kerkgeschiedenis 2000-heden

Onbekend Mariabeeld


Kerkgeschiedenis in chronologische volgorde

Hieronder volgt de Huisselingse parochiegeschiedenis vanaf het jaar 2000. Voor een breder beeld zijn ook enkele belangrijke feiten die op dat moment in Brabant of de Nederlanden speelden opgenomen in de tekst. Voor de gegevens is gebruik gemaakt van de stukken in het parochie-archief van Huisseling/Ravenstein, waaronder aantekeningen en de Memoriale Parochiae (dagboeken) van de pastoors; parochiebladen ‘Info / ’t Klepperke / D’n Doper’; informatie van deskundigen en parochianen, diverse boeken en het wereldwijde web.

2000-2016

2000
-Pater Piet Pouls overlijdt op 29 januari in Gennep en wordt begraven op het kloosterkerkhof in Gemert.
-Oud-pastoor Jan Donders overlijdt op 19 september.
-Op 20 november overlijdt onverwacht pater Toon van de Lokkant C.S.Sp., assistent in onze parochie (en pastoor van Deursen en Demen). De uitvaart van Van de Lokkant is op 24 november in Demen. Hij wordt begraven op het kloosterkerkhof te Gemert.
-Op 31 december heeft Ad Tijssen om gezondheidsredenen (zijn nieren) zijn functie als pastoor op moeten geven. Hierna is hij teruggegaan naar zijn congregatie in Berg en Dal waar hij zich nuttig maakt als propagandist.
Bovenstaande gebeurtenissen geven aan dat het moeilijk jaar is geweest.

Huisseling.nl; Pastor Toon van de Lokkant C.S.Sp.

-Het pastorloze tijdperk breekt aan! Iedere twee weken pas een Heilige Mis in de eigen kerk of vieringen bijwonen bij de zusters JMJ. Er worden voorgangers (leken) aangesteld, die de mis verzorgen.
Pastoor Clemens Bergsma van de parochie Neerloon-Overlangel heeft aangeboden om per weekend één mis te verzorgen en wordt daarbij geassisteerd door zijn broer Ferry.
Meer informatie over Ferry Bergsma vindt u hier: http://www.utrookelijzer.nl/plaatjes/Odpm%20UR%20489%20sep06.pdf
Pastoor Bertus Driever van de parochie Herpen heeft zich bereid verklaart om in noodgevallen te assisteren.
-Bij het Gemengd Koor ontvangt Chris Salet een pauselijke onderscheiding en zijn Debora van den Berg, Geert en Leny van den Broek-Derks en Ton van de Rijdt 25 jaar lid. Zij ontvangen de zilveren medaille van de Gregoriusvereniging en bijbehorende draagspeld en oorkonde.
-In december nemen Diny Kocken-Boeijen en Mario Coenen afscheid van het parochiebestuur. In het parochiebestuur zitten, namens Huisseling, vanaf dat moment Eduard van den Bergh, Johan de Loyer, Rinus van Oosteren, Kees Loeffen en Riet Geurts-van Erp.

Huisseling.nl; De nieuwe pastoor; Joep van Gaalen.

2001
-Ad Tijssen viert zijn 40-jarig priesterfeest in Berg en Dal. Dit doet hij samen met zijn familie.
-Pater Jan Peeters CICM komt in de weekeinden assisteren.
-Namens het parochiebestuur wordt Riet Geurts beheerder van het parochiecentrum.
-De misdienaars hebben hun jaarlijkse uitstapje in De Tongelreep in Eindhoven, met als afsluiter een etentje bij McDonalds.
-In september komt pater Joep van Gaalen CICM (van de congregatie van de paters van Scheut uit Vught), geboren in Heeze, op de pastorie wonen. Als missionaris is hij 38 jaar lang werkzaam geweest op de Filipijnen. Hij gaat de taken van pastor op zich nemen. Pastoor Driever van de parochie Herpen zal de administratieve taak voorlopig nog op zich nemen.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Henk van Leeuwen ontvangt uit handen van burgemeester Keijzer de ‘Penning van verdiensten’ van de gemeente Ravenstein.

-Tijdens de gildefeesten krijgt Henk van Leeuwen de ‘Penning van verdiensten’ van de gemeente Ravenstein uitgereikt. Tinus Pijnenburg volgt Henri Elemans op als hoofdman van het Sint Lambertusgilde.
-Het jaarlijkse kerstconcert van het Gemengd Koor oogst veel lof. In de krant stond later “Alsof er engelen zingen, zo ijl!”.

Huisseling.nl; Pater Jan Peeters CICM wordt assistent in 2001.

2002
-Op 5 april komt bisschop Hurkmans persoonlijk het Vormsel toedienen aan de vormelingen te Huisseling. Na de Mis in een volle kerk ging hij op de koffie bij de pastoor, waar het nog een hele tijd gezellig was met de leden van het parochiebestuur.
-De parochiebesturen Ravenstein/Huisseling verkopen eiken en beuken bidstoelen die over zijn in beide kerken. Er mankeert wel wat aan…
-Oud-pastoor Tijssen wordt geopereerd en krijgt een donornier.
-Jan Elemans en Marietje Kocken ontvangen in de kerk een lintje uit handen van burgemeester Ies Keyzer en Jan Klink krijgt de Welzijnspenning van de gemeente Ravenstein.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Een lintje voor Jan Elemans en Marietje Kocken (rechts). Links Catrien Elemans-van de Rijdt, de vrouw van Jan. Op de achtergrond enkele personen van de gemeente en leden van de familie Kocken (Bron: Familie Kocken, Schaijk).

-Na een jaar voelt Joep van Gaalen zich zo thuis, dat hij zich in het jaar van zijn 40-jarig priesterjubileum, op 15 september laat aanstellen tot officiële pastoor van de parochies St. Lucia, St. Lambertus, St. Vincentius en St. Willibrordus. Van Gaalen wordt geïnstalleerd door vicaris Mgr. E. Verhoeven in een bomvolle Luciakerk. Na afloop is er een vendelhulde en een receptie in Vidi Reo, waar de pastoor zal worden gehuldigd.
-Vanwege de rouwperiode van het Sint Lambertusgilde na het overlijden van hun gewaardeerd lid Leo Vissers, gaan de gildefeesten niet door. Toch is er op 22 september een sobere Mis met gilde-eer, omdat er twee nieuwe leden worden geïnstalleerd en Jan van Munster een koninklijke onderscheiding zal ontvangen.
-Door Chris Salet worden de beelden van Eligius, Lambertus, Jozef en Maria tegen houtworm behandeld.
-De Stichting Mariabeeld Rijksweg Ravenstein wordt ontbonden. Het doel dat men voor ogen had is niet bereikt. Als tegenprestatie voor de geldschieters wordt bij De Nieuwe Hoeven in Schaijk een Mariakapelletje gebouwd.
-Een ander nieuw kunstwerk ‘De Jongeling van Huisseling’ daarentegen wordt op 28 september onthuld. Zie hiervoor het hoofdstuk over kunstwerken in Huisseling.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; De opbrengsten voor het Mariabeeld langs de A50 bij Huisseling worden gebruikt voor de bouw en inrichting van een Mariakapelletje bij verpleeghuis De Nieuwe Hoeven in Schaijk (Bron: Brabantzorg.eu).

2003
-Na 16 jaar stoppen Tilly van Aar-Jansen en Gerda van Aar-van den Berk met de coördinatie van de misdienaars. Vroeger waren hun eigen kinderen misdienaar, maar dat is al een tijdje voorbij. De nieuwe leiding zal bestaan uit Marisca van den Berg en Karin Tamboer. Tilly en Gerda geven aan dat ze het altijd met veel plezier hebben gedaan. Zij bedanken de kinderen voor de fijne samenwerking en hopen dat de kinderen nog een hele tijd doorgaan. Op 27 juni wordt er in de pastorietuin van Ravenstein, tijdens het misdienaarsfeestje, afscheid van hen genomen.
-Pater Jan Peeters viert op 7 september zijn 50-jarig priesterjubileum in Sparrendaal te Vught.
-John Loeffen stopt als koster. Er wordt gezocht naar een opvolg(st)er.
-Bij het Gemengd Koor worden Ria van den Elzen en Leny van den Broek-Derks benoemd tot ereleden. Dit gebeurd tijdens een zeer geslaagd Ceciliafeest. Zij ontvangen een oorkonde en een bos bloemen.

2004
-De klokken worden na lange tijd gerepareerd.
-Op 17 juni overlijdt pater Clemens Bergsma C.S.Sp., pastoor van de parochie Neerloon-Overlangel. Harrie Zandbelt volgt hem daar op.
-Susan van Lieshout en Mieke van Veghel leiden het Ravensteins-Huisselingse kinderkoor De Vlinders. Zij repeteren elke dinsdag in het parochiecentrum van Huisseling.
-In Deursen wordt de Sint Rochusprocessie weer in ere hersteld.
-Marisca van Lier-van den Berg wordt geïnstalleerd als eerste gildezuster van het Sint Lambertusgilde. Op dezelfde dag wordt ze ook dagkoning.
-Henk van Leeuwen stopt na 30 jaar als dirigent van het Huisselings Gemengd Koor. Op zondag 26 september zal er een afscheid worden gehouden. Jan van Lieshout jr., die al enige jaren als assistent-dirigent fungeert neemt het dirigeerstokje over. Henk blijft nog wel het Gregoriaans mannenkoor dirigeren. Deze afscheidsviering zal echter moeten worden uitgesteld naar 19 december, in verband met het plotseling overlijden van Henk van der Ven.
-Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest worden Maria Derks-Peters en Tiny van Lieshout gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap en vieren Nelly van den Bergh-Duijnhoven en Ingeborg van Leeuwen hun 25-jarig jubileum.

2005
-In januari kondigt de pastoor aan dat in de nabije toekomst het een en ander zal veranderen in de parochies. Er zal steeds meer samengewerkt moeten worden om efficiënter te kunnen functioneren. In maart is er een vergadering van Kwadrant met afgevaardigden van de gezamenlijke kerkbesturen en pastoors van de voormalige gemeente Ravenstein over die toekomst samen.
-De Dorpsraad Ravenstein komt met een Dorpsplan, met daarin een toekomstvisie voor de kernen van het gebied van deze dorpsraad.
-De nieuwe pastoor Harrie Zandbelt van de parochie Neerloon-Overlangel komt ook af en toe assisteren in onze parochie.

Huisseling.nl; Pastoor Harrie Zandbelt in het kerkje van Neerloon (Bron foto: Brabants Dagblad).

-Op 31 juli neemt de parochie tijdens een drukbezochte receptie afscheid van Riek van der Velden-van Dongen, die 30 jaar als huishoudster op de pastorie van Ravenstein werkzaam was. Haar taak wordt overgenomen door Hennie Hendriks.
-In augustus is de viering van de 100e bedevaart naar Kevelaer. Er wordt vooraf een tentoonstelling samengesteld in samenwerking met de heemkundekring, waarin veel oude foto’s van de Kevelaerprocessie worden getoond. De bezoekers kunnen de namen bij de foto’s in een schrift schrijven. Enkele vrouwen restaureren het uit 1912 daterende vaandel in oude luister. Dit vaandel werd door diverse omliggende parochies geschonken wegens het 25-jarig bestaan van de Bedevaart van Ravenstein en Omstreken. Er zal ook een herinneringsboekje verschijnen.

Huisseling.nl; Prentje van de bedevaart naar Kevelaer.

-Het Sint Lambertusgilde wordt door de Rabobank verrast met een compleet nieuwe geluidsinstallatie, die onder andere gebruikt zal gaan worden bij de Baxenbosbattle, de gildefeesten en het Sinterklaasfeest.
-Het Sint Barbaragilde verzorgt in september het jaarlijkse federatietoernooi voor de Brabantse gilden op Huisselings grondgebied. De gildefeesten van het Sint Lambertusgilde worden daarom een week vervroegd.
-Met het jaarlijkse Ceciliafeest worden drie jubilarissen gehuldigd; Rinus van Oosteren en Jan van Lieshout jr. beiden 25 jaar lid, evenals hun voorzitter Jan van Munster die zijn 25-jarig voorzitterschap vierde!
-Assistent pater Jan Peeters overlijdt op 23 december in Vught na een ziekbed van enkele maanden. De kerstvieringen kunnen toch allemaal doorgang vinden dankzij de inzet van de Ravensteiner emeritus-pastoor Jacques Leo en pater Bart Flaat.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het gerestaureerde processievaandel uit 1912 (Bron: Boekje ‘100ste Bedevaart naar Kevelaer’).

2006
-Twee van de drie kosters die onze parochiekerk rijk is moeten onverwacht hun taak neerleggen. Er zal een nieuwe koster gevonden moeten worden, maar de aanmeldingen lopen niet bepaald storm…
Thea van den Bergh-Peters stopt, vanwege haar gezondheid, als kosteres. Wim Duineveld volgt haar in deze op.
-Het plan wordt opgevat om een reünie te organiseren voor de kinderkoren van Huisseling en Ravenstein. In 1996 zijn deze twee samengegaan onder de naam ‘De Vlinders’. Er wordt een oproep gedaan in de Info voor de aanmelding van oud-leden, oud-dirigenten en oud-organisten. Helaas gaat de reünie niet door!
-Het Huisselings Gemengd Koor geeft weer haar jaarlijkse Passieconcert. Het was een uiterst geslaagd debuut van dirigent Jan van Lieshout en organist Mark Kuypers. Ook met de diocesane korenavond in Schaijk sloeg ons koor een goed figuur en kregen zij een uitstekende beoordeling van de jury van de Sint Gregoriusvereniging.
-Op 26 april overlijdt Marietje Kocken op tragische wijze. Zij leefde eenvoudig en ingetogen. Marietje poetste tot vlak voor haar dood de kerk met volle overgave. Zelfs voor mensen uit de buurt deed zij de was en alles kwam dan gestreken weer terug. Niets was haar teveel. Marietje was zeer gelovig. Zij was onderscheiden met het pauselijke ereteken ‘Pro Ecclesia et pontifice’. Vlak voor haar dood poetste zij met veel pijn en moeite voor de laatste maal al het koper in de kerk. Later bleek de reden waarom: voor haar eigen begrafenis moest de kerk er stralend uitzien! We zullen Marietje niet snel vergeten, met de wasmand op de rollator, wandelend door de Grotestraat…

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Marietje Kocken in ‘haar’ kerk, tijdens haar 55-jarig jubileum in 1997 (Bron: Brabants Dagblad).

-De Zusters van JMJ verlaten na 84 jaar het klooster Nazareth te Ravenstein. In juni is er de laatste eucharistieviering. Dat betekent dat ook hun kapel zal verdwijnen. Pastoor Van Gaalen zoekt naar een oplossing. Het plan wordt opgevat om de Sint Jozefkapel in Ravenstein op te knappen en in te richten als devotiekapel. Onder anderen het altaar en de beelden uit de kapel van de zusters zullen hierin een plekje gaan vinden.
-Rinus van Oosteren en Johan de Loyer nemen afscheid van het parochiebestuur. Gerard van de Laak volgt hen op.
-Het parochiecentrum krijgt een opknapbeurt. Er volgen renovaties aan het dak. Door het Sint Lambertusgilde wordt het zaaltje van binnen helemaal geschilderd. Ook wordt het keukentje opgeknapt en komen er nieuwe gordijnen. Omroep Walraven komt de renovatie filmen: Sint Lambertusgilde knapt parochiezaaal op
-Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest wordt Josephine Callaars-van Gaal onderscheiden voor haar 25-jarig lidmaatschap van het koor.

2007
-Het Huisselings Gemengd Koor geeft, als gebruikelijk, weer een geweldig Passieconcert.
-Op 10 juni overlijdt oud-pastoor Ad Tijssen. Ad was al geruime tijd ziek. Hij had mankementen aan zijn nieren. Ad was van januari 1998 tot januari 2001 pastoor van Ravenstein en Huisseling.

2008
-In maart van dit jaar is er in het parochiecentrum een presentatie van oude foto’s van Huisseling. De avond is een initiatief van Jan en Walter Elemans en Jeroen Arts, om te komen tot een werkgroep die een boek gaat uitgeven over de geschiedenis van Huisseling. Na aanleiding van deze druk bezochte avond melden zich spontaan enkele mensen om mee te helpen. Later volgen er nog meer mensen. Omroep Walraven filmt de bijeenkomst: Nieuw boek over Huisseling
-De parochie Sint Lucia/Sint Lambertus lanceert een eigen website van de parochie. Hierop staan onder andere nieuws, agenda, de werkgroepen, contactpersonen en lief en leed.
-Oud-pastoor Joop de Lange overlijdt op 13 mei in het ziekenhuis van Boxmeer en wordt begraven op het kloosterkerkhof in Gemert. Hij was al langere tijd ernstig ziek. Hij was onze pastoor van 1994 tot 1998. In 1998 vierde hij nog zijn 40-jarig priesterjubileum.
-De misdienaars van Huisseling-Ravenstein hebben een uitstapje naar de Sint Jan, het Sint Janscentrum en bisschopshuis. Dit in het kader van de diocesane misdienaardag.
-Het Huisselings Gemengd Koor krijgt dit jaar een nieuwe dirigent. Jan van Lieshout jr. neemt afscheid en Dinie van Tuijn volgt hem op.
-De bloemengroep zoekt nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen de kerk fleurig aan te kleden.

2009
-Het groene blaadje ‘Info’ ondergaat een verjongingskuur. Voortaan zal het ’t Klepperke heten. Het heeft een ander uiterlijk, nieuw logo en zal nog maar enkele keren per jaar verschijnen i.p.v. iedere maand. De kleur blijft hetzelfde.
-Per 1 januari is Henk Vissers uit Huisseling benoemd als kerkbestuurslid. Tevens neemt het kerkbestuur afscheid van Riet Geurts-van Erp. Zij was acht jaar lang bestuurslid en beheerster van het parochiecentrum. Die laatste taak zal zij blijven voortzetten.
-Dankzij een gift van een parochiaan is het kerkbestuur in staat gesteld om de toiletgroep van het parochiecentrum te renoveren. Er komen onder andere nieuwe tegels op de vloer en nieuwe toiletten. Het kerkhof krijgt ook een grote onderhoudsbeurt. De laurieren in de hoeken worden verwijderd en de haag wordt rondom 30 cm. verlaagd, terwijl enkele delen worden vernieuwd. Het moet het onderhoud in de toekomst makkelijker maken.
-Het Bisdom ‘s-Hertogenbosch viert dit jaar haar 450-jarig jubileum.
-In juli overlijdt Anton van Grunsven op 89 jarige leeftijd. Anton verzorgde altijd de vervaardiging van de avondwakekruisjes en heeft voor de kerk en het gilde diverse houten objecten gemaakt.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Anton van Grunsven in zijn werkplaats op 25 mei 2009

2010
-Op zondag 24 januari is er een oecumenische dienst in de Sint Luciakerk in Ravenstein. De katholieken en protestanten kwamen samen om voor de eenheid te bidden waarnaar wij verlangen. Pastoor Van Gaalen verricht de opening van de dienst, terwijl dominee Henk van Tilburg in de dienst zal voorgaan. Gezamenlijk spreken zij aan het eind de zegen uit. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de parochiezaal. Over belangstelling en waardering niets te klagen. Voor herhaling vatbaar!
-Mia Urselmann stopt met haar baan als parochiesecretaresse in verband met haar pensioen. Mia heeft dit werk meer dan 20 jaar gedaan. Zij wordt opgevolgd door Arjanne Beuker.
-Koster Wim Duineveld stopt als koster. Mevrouw Tonnie van Schadewijk volgt hem op. Zij was al eerder koster.

-In het kader van Ravenstein 650 jaar en de 275e verjaardag van de Sint Luciakerk wordt er een mini-symposium gehouden over de religie in het Land van Ravenstein. Aan het symposium wordt medewerking verleend door professor A.J. Bijsterveld en drs. H. van Breukelen. Door de heemkundekring zal er in de parochiezaal een tentoonstelling worden ingericht over het katholiek leven in Ravenstein en omgeving. Bijzonder zijn de reconstructie van de toren van de Sint Janskerk in Neerlangel en het zilver van het Luciagilde.
-Op het kerkhof wordt een verhard pad aangelegd. Hierdoor kunnen rolstoelgebruikers het kerkhof makkelijker betreden, maar ook de baar kan tijdens begrafenissen makkelijker rollen. De stenen zijn gratis beschikbaar gesteld en worden door enkele vrijwilligers gelegd. Ook het voetbalveld zal worden opgeknapt, zodat FC Huisseling weer een Zomeravondcompetitie kan houden.
-Het Gregoriaans koor verzorgt in mei de zang tijdens de oecumenische dienst in de Hervormde kerk in Ravenstein. Het Sint Lambertusgilde en het Huisselings Gemengd Koor doen op zaterdag 28 augustus mee aan de bedevaart naar Kevelaer. Leden van het gilde dragen de baar met Mariabeeld tijdens de processie en het koor verzorgt de gezangen in de basiliek.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het gilde tijdens de processie in Kevelaer (Bron: Archief Sint Lambertusgilde).

-In het kerkbestuur volgt een functiewijziging. Penningmeester John Loeffen draagt zijn taak over aan Gerard van de Laak die ‘beheerder financiën‘ zal worden. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Pastoor Van Gaalen (voorzitter), Henk Vissers (voorzitter van de vergadering), Eduard van den Bergh (secretaris), Gerard van de Laak (beheerder financiën), Riny van Dorst, Ans Goets en John Loeffen (bestuursleden).
-Het torenuurwerk staat weer stil. De mechaniek voor de aandrijving is verouderd en versleten. De mechanische aandrijving wordt vervangen door een elektronische aandrijving via een computer in de sacristie. Het oude uurwerk blijft wel in de toren aanwezig, maar wordt buiten gebruik gesteld. In 2011 zou het 100 jaar in gebruik zijn… De firma Kerkhof uit Beek en Donk is de aannemer. Twee Huisselingse families hebben de wens uitgesproken om de collecte bij gelegenheid van de uitvaart van hun geliefden te mogen bestemmen voor de klokkentoren!

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het in 1911 door de gemeente Huisseling aangeschafte uurwerk in de toren. In 2010 is het uurwerk, 99 jaar oud, buiten werking gesteld (Bron: Foto’s Jeroen Arts).

-Het gilde viert zijn 25-jarig bestaan na heroprichting in 1985. Van 24 tot en met 26 september is het groot feest. Op vrijdag is er een extra dansavond en op zondag zijn er diverse gastgilden. Zij zullen met een delegatie aanwezig zijn in de kerk en later met z’n allen in een optocht door de straten van de parochie Huisseling trekken. De Mis werd afgesloten met het door Jan van Munster geschreven gildelied (zie het hoofdstuk over het Sint Lambertusgilde voor de tekst).
Dagkoning wordt Paul van Lier, jubileumkoning is Ad Ketels van het Sint Lambertusgilde Maren-Kessel, burgerkoning is René van Lent en het jeu de boule wordt gewonnen door het team van Cor Geurts, Harry van der Burgt en Danny van der Burgt.
In een aparte tent wordt een tentoonstelling ingericht, waarvoor zelfs de processievaandels en de begrafenisdraagbaar zijn geleend van de kerk.

De jubilarissen krijgen door koning Jan van den Berg een herinneringsschild opgespeld. Dit zijn Henk van Leeuwen, Thé Arts, Piet Dekkers, Theo van den Bergh, Hans Heinemann, Bep van Dommelen en Marc Pijnenburg. Jammer genoeg kunnen Jan van Munster en Henri Elemans niet hierbij aanwezig zijn vanwege ziekte en ouderdom. Henri krijgt zijn schildje later persoonlijk thuis in Huize Maasland in Herpen en Jan is helaas te ziek. Jan van Munster overlijdt op 27 oktober in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. Zijn vrouw Riny heeft het schildje nog in zijn plaats ontvangen. Ook Stadsharmonie O.B.K. krijgt een herinneringsschild voor 25 jaar trouwe aanwezigheid. Het is al met al een zeer geslaagd en druk bezocht feest, terwijl in augustus ook de Baxenbosbattle veel lovende reacties kreeg.

2011
-Per 1 januari stopt John Loeffen als kerkbestuurslid.
-Er wordt gestart met de voorbereiding van het eeuwfeest van de kerk in december 2011.
-Het Boerenbruidspaar met carnaval bestaat dit jaar uit Claudia Wattenberg uit Huisseling en Nico Arntz uit Ravenstein.
-Organist Leon van den Brand viert zijn 25-jarig jubileum als organist van de Sint Luciakerk in Ravenstein. Ook in Huisseling hebben we met enige regelmaat van zijn orgelkunsten mogen genieten.
-De samenvoeging van de parochies in de toekomst komt steeds dichterbij. In 2015 moet het herindelingsproces zijn afgerond. Het Bisdom ziet graag dat de parochies zelf met initiatieven komen.
-Het parochiebestuur komt met een nieuw kerkhofreglement.
-Op 5 april overlijdt Henri Elemans op 90-jarige leeftijd. Henri zat in tal van besturen en verenigingen en was ook jaren kerkbestuurslid, raadslid en wethouder.
-Bij het gilde wordt Piet Dekkers geïnstalleerd als hoofdman, Grad van Gelder als nieuwe commandeur en Tom Neve als nieuw lid.
-Chris Salet viert zijn 60-jarig koorjubileum!
-De kerk bestaat in december 100 jaar. Dit zal gevierd worden in januari 2012, in een feestelijke dienst, waarin tevens het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’ wordt gepresenteerd. Op 19 december 1911 werd de kerk door pastoor Van Gils ingezegend en in gebruik genomen. De bouw ervan was pas begonnen in april van datzelfde jaar! Vroeger kon er veel. Het hele dorp hielp destijds mee met metselen, zand kruien en üpperen.

2012

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Presentatie van het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’ op 8 januari 2012 (Bron: Maries Elemans).

-Op zondag 8 januari is de viering van het eeuwfeest van de Sint Lambertuskerk. Op die dag is tevens de presentatie van het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’. In een bomvolle kerk krijgen pastoor Joep van Gaalen, wethouder Hendrik Hoeksema en John Kocken een eerste exemplaar uitgereikt. Daarna kan iedereen zijn of haar exemplaar afhalen. Vooraf zijn er toespraken van Henk Vissers (vice-voorzitter van de parochie), Walter Elemans (voorzitter Werkgroep) en Hein Elemans (eindredacteur). Na de Mis en de boekpresentatie is er een receptie met hapjes en drankjes in de kerk. Zie het filmpje van Omroep Walraven: Eeuwfeest kerk en boekpresentatie

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Programma eeuwfeest en boekpresentatie.
Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Presentatie van het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’.

-In ’t Klepperke vertelt een ‘betrokken parochiaan’ dat hij trots is op de vrijwilligers die iedere keer er weer voor zorgen dat de kerk en de tuin rond de kerk er zo netjes uitzien.
-Op 1 september wordt er een parochiedag georganiseerd voor alle vrijwilligers. Op die dag viert pastoor Van Gaalen tevens zijn 75e verjaardag, zijn 50-jarig priesterfeest en het feit dat hij dan 10 jaar pastoor van onze parochies (Demen, Deursen, Huisseling en Ravenstein) is. Het feest wordt gehouden in de Ravensteinse pastorietuin. Er zijn zo’n 200 mensen aanwezig. Namens de parochianen krijgt de pastoor uit handen van Ed Goets een navigatiesysteem aangeboden. Het wordt een gezellige en geslaagde vrijwilligersdag waarbij de innerlijke mens niet wordt vergeten. Het Huisselings Gemengd Koor zingt tijdens de Gildemis op 23 september een speciaal geschreven lied om de pastoor nog eens te feliciteren.
-Op het kerkplein worden de leilinden en esdoorns gekapt. Ze zorgden voor overlast. Het parochiecentrum heeft nu meer lichtinval en ook het terrein zelf kan nu worden heringericht.
-Tijdens het jaarlijkse Sint Ceciliafeest worden Riet Geurts-van Erp en Susan van Lieshout onderscheiden voor hun 25-jarig lidmaatschap.
-De pastoor ligt plotseling enkele dagen in het ziekenhuis. De werkgroep van de woord- en communievieringen en pastor Jacques Leo zorgen voor een perfecte invulling van de diensten.

Huisseling.nl; Versiering kerk 100 jaar, gemaakt tijdens kerstknutselmiddag van het gilde.

2013
-In januari komt het parochiebestuur met de vraag ‘Hoe behouden wij het parochiecentrum voor onze gemeenschap?’ Eind 2014/begin 2015 zullen de parochies worden samengevoegd tot één grote parochie. Ze maken zich zorgen over het voortbestaan van deze gemeenschapsruimte.
In januari volgt een algemene bijeenkomst voor de inwoners. Op die avond wordt besloten een nieuwe stichting op te richten die het beheer en exploitatie van het parochiecentrum op zich zal gaan nemen. Zie het filmpje van Omroep Walraven: Oriëntatie nieuwe stichting voor parochiecentrum
Die avond melden zich direct enkele bestuursleden. In de maanden die volgen wordt het bestuur gecompleteerd met enkele anderen en wordt gestart met de voorbereidingen. In juli volgt de officiële oprichting van Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed middels een notariële akte. De bestuursleden zijn Maarten van der Meulen (voorzitter), Eduard van den Bergh (secretaris), Eloy Verdonk (penningmeester) en Sjoerd de Vocht, Twan Loeffen en Jeroen Arts (bestuursleden). Op 18 september ontvangt het kerkbestuur een brief van het Bisdom waarin zij de benodigde machtiging verleend tot het aangaan van de bruikleenovereenkomst met de Stichting.

-Op de pastorie neemt Hennie Hendriks afscheid als gastvrouw. Ze heeft dit werk 12 jaar gedaan. Eerst werkte ze vooral in de pastorietuin en sinds 2005, na het vertrek van Riek van der Velden, ook als huishoudster. Judith Velthausz en Marlies Megens nemen haar taken zoveel mogelijk over.
-Ans Goets stopt in maart na ongeveer 12 jaar als kerkbestuurslid. Zij hield zich vooral bezig met diaconie en pastorale activiteiten. Er komt geen opvolger meer in haar plaats.
-Er wordt gedurende het jaar door de besturen van de diverse parochies weer hard gewerkt om in 2015 tot een goede samenvoeging te kunnen komen. Zoals het er nu naar uitziet worden de parochies Demen-Dieden, Deursen-Dennenburg, Ravenstein-Huisseling, Neerloon-Overlangel, Herpen (met Koolwijk) en Schaijk-Reek samengevoegd tot één groot geheel met pastoor Harald Spiertz van Schaijk als hoofdpriester. Welke kerken open blijven is nog niet bekend.
-Grad van Gelder viert op 6 april in Vidi Reo zijn 80e verjaardag. Vanwege zijn vele activiteiten in en om onze kerken wordt hij met een speciaal ontworpen onderscheiding vereerd; voorstellende het scheepje van Petrus, symbool van de universele kerk, in goud. De aanwezigen zongen gezamenlijk de litanie van ‘de jarige Gerritje’. Tijdens de gildefeesten stopt Grad als commandeur van het gilde en wordt benoemd tot erelid.
-Op 23 november, tijdens de jaarlijkse Sint Ceciliaviering, wordt Thé Arts onderscheiden voor zijn 65-jarig koorjubileum! De jubilaris wordt verrast met een speciaal voor hem ontworpen gouden speld met insigne en bijbehorende ingelijste oorkonde. Daarna wordt hij door het koor uitbundig toegezongen met een toepasselijk huldelied. De traditionele eucharistieviering verloopt anders dan gepland: de koster met sleutels van tabernakel en kluis is niet bereikbaar en dus wordt het een gebedsviering zonder communie.
-Tijdens de Allerheiligen- en Allerzielenviering in Huisseling worden bloemen op de graven gelegd.

2014
-Op 5 januari, tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie volgt de ondertekening van de beheersovereenkomst van het parochiecentrum tussen het parochiebestuur en de nieuwe Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed. Het zaaltje zal vanaf dan worden geëxploiteerd door de Stichting. De nieuwe naam van het zaaltje wordt ‘Den Achterhof’. Zie het filmpje van Omroep Walraven: Ondertekening beheerovereenkomst
De Stichting heeft als doel voor 2014 het beheer over het zaaltje, het opknappen van het terrein rondom het zaaltje en het in beheer krijgen van het Huisselings Veld. De Stichting heeft een eigen Facebookpagina voor meer informatie en contact: Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed
Op 9 maart is de officiële opening van Den Achterhof. De Stichting organiseert een feestelijke bijeenkomst in het zaaltje. Op deze dag presenteert de Stichting zich aan de bewoners en stellen de bestuursleden zich voor aan het publiek. Tevens worden de plannen voor 2014 gepresenteerd en vertelt hoe men inspraak kan hebben in een controlecommissie. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Den Achterhof in 2014

-Tijdens de carnavalsmis in Ravenstein neemt de pastoor na de dienst alvast ‘afscheid’ van de parochianen die alleen met carnaval naar de kerk komen. Hij krijgt hiervoor een daverend applaus. Waarschijnlijk mede omdat hij ook stopt met de carnavalsmissen en men hem wil bedanken voor 13 mooie jaren… Het Gregoriaans Koor uit Huisseling zingt tijdens de Heilige Mis op Aswoensdag in de Sint Luciakerk.
-Het Huisselings Gemengd Koor houdt op Goede Vrijdag weer haar traditionele Passieconcert onder leiding van dirigent Marijn Kapteijns en organist Mark Kuypers.

-Pastoor Joep van Gaalen maakt bekend dat hij in oktober stopt als pastoor van onze parochies. Hij verlaat halverwege het jaar stilletjes de pastorie en gaat terug naar zijn orde in Teteringen. In de weekenden is hij wel op de pastorie. Op 3 september zend Omroep Walraven een interview uit met Van Gaalen, ter gelegenheid van zijn afscheid per 1 oktober Afscheid pastoor Van Gaalen.
Voor de samenvoeging is er een stuurgroep gevormd, bestaande uit een vertegenwoordiging van de besturen uit de betrokken parochies en pastores. Op deze wijze heeft iedere parochie een gelijke stem. Die stuurgroep is verantwoordelijk voor het administratieve en bestuurlijke traject van het samenvoegingsproces. De stuurgroep heeft adviesgroepen gevormd voor verschillende aandachtspunten als: Financiën, vastgoed, communicatie en parochiesecretariaat. De communicatie is in handen van de Huisselingse Constance van der Meulen-Vissers.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; De laatste Sint Jansviering in Neerlangel met pastoor Van Gaalen (Bron foto: Joop Peters).

-Van Gaalen maakt op 29 juni tijdens de Sint Jansmis in Neerlangel bekend dat de naam van de nieuw te vormen parochie zal luiden ‘Parochie van Sint Jan de Doper’. Een eerbetoon aan de historie van onze regio. De Sint Janskerk van Neerlangel is immers de oudste en van oudsher de moederkerk van Ravenstein. De pastoor wordt tevens onderscheiden voor zijn 13 jaar trouwe dienst en wordt benoemd tot erelid van Sint Jan en krijgt uit handen van Joop Peters een zilveren speldje. Harmonie OBK brengt een serenade. Op 17 augustus is weer de jaarlijkse Sint Rochusprocessie in Deursen. Ook hier wordt de pastoor bedankt voor zijn 13 jaar trouwe dienst en de hulp en inzet bij de heroprichting van de processie zo’n 10 jaar geleden.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; De pastoor wordt onderscheiden voor zijn 13 jaar trouwe dienst en wordt benoemd tot erelid van Sint Jan en krijgt uit handen van Joop Peters een zilveren speldje (Bron foto: Joop Peters).

-De gildefeesten zijn dit jaar, vanwege het overlijden van gildezuster Noor Vissers,  op 4 en 5 oktober en worden weer gehouden op het kerkplein. Het wordt weer een groot succes met een fietstocht als extra activiteit. Deze fietstocht wordt georganiseerd voor en door inwoners uit Huisseling. Marc Pijnenburg wordt geïnstalleerd als nieuwe commandeur.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Impressie van de gildefeesten tijdens het koffieconcert van OBK

-Het gilde bouwt in de kerk de kerststal weer op en verzorgd de kerstversieringen in en om de kerk en Den Achterhof. Op 14 december is weer het jaarlijkse Kerstconcert. Deze was weer fantastisch en druk bezocht. Tijdens de nachtmis wordt letterlijk ‘Het feest van het licht’ gevierd! Een engel op het koor brengt het licht, doordat de kaars bijna is opgebrand en de resten ervan vlam vatten. De engel leidt wel het koor een beetje af, maar die zingt als vanouds weer de sterren van de hemel.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het nieuwe bord boven de ingang van Den Achterhof is gemaakt door Ton Callaars!

2015
-Op zondag 4 januari was er weer een nieuwjaarsreceptie in Den Achterhof, georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed. Deze werd voorafgegaan door een Heilige Mis verzorgt door een pater uit Megen.
-Pastoor Joep van Gaalen neemt op 11 januari in Ravenstein afscheid van de parochies van Ravenstein, Huisseling, Deursen en Demen c.a. en gaat met emeritaat. In het Brabants Dagblad een artikel over zijn afscheid: Afscheid Pastoor Van Gaalen

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het affscheid van pastoor Van Gaalen in de pastoriezaal van Ravenstein. De pastoor biedt de herdersstaf, die hij bij zijn aantreden ontvangen had, symbolisch aan pater Jacques Leo aan (Bron: Greetje van Susteren-van den Broek).

De parochianen kregen de mogelijkheid om na de viering persoonlijk afscheid van hem te nemen in de Ravensteinse parochiezaal. De grote opkomst gaf een gevoel van saamhorigheid en blijk van waardering en dankbaarheid voor het vele en goede werk wat onze pastoor in de ruim 12 jaar die hij hier verbleef heeft verricht. De pastoor biedt de herdersstaf, die hij bij zijn aantreden ontvangen had, symbolisch aan pater Jacques Leo aan. Hier hoort ook nog een schepje en een fluitje bij. Gezien emeritus pastoor Jacques Leo woonachtig is op de Valkenburcht, kan hij de zaak goed in de gaten houden. Vervolgens werd officieel het zilver van het opgeheven Sint Luciagilde, middels een bruikleencontract, overgedragen aan het Sint Barbaragilde. Zij zorgen in de toekomst voor het behoud en onderhoud hiervan.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; De afscheidsviering van pastoor Van Gaalen op 11 januari 2015 in de Luciakerk (Bron: Greetje van Susteren-van den Broek).

-Gerard Janssens stopt als acoliet. Nu zijn Ben Ditters en Eduard van den Bergh nog acoliet.
-Op zondag 1 februari is in de kerk van Schaijk een H. Mis waarin Harald Spiertz geïnstalleerd wordt tot pastoor van de nieuwe parochie van de Heilige Johannes de Doper. Spiertz wordt geïnstalleerd door vicaris-generaal Ron van den Hout van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch. Verder wordt het pastorale team voorgesteld. Deze bestaat naast pastoor Spiertz verder uit Bertus Driever, voormalig pastoor van Herpen-Koolwijk; Harrie Zandbelt, voormalig pastoor van Neerloon-Overlangel-Keent en Diaken René Lamers.

Ook het nieuwe parochiebestuur wordt voorgesteld. Hierin zitten mensen uit alle oude parochies. Daarnaast komen er straks vier parochieraden die het parochiebestuur gaan adviseren en ondersteunen. De vier parochieraden komen voor de locaties Ravenstein-Huisseling-Deursen-Demen c.a.; Neerloon-Overlangel-Keent; Herpen-Koolwijk; Schaijk-Reek.
In die voor Ravenstein-Huisseling-Deursen-Demen nemen Gerard van de Laak, Theo Gallé, Henk Vissers, Arjanne Beuker, James de Graaff, Judith Velthausz, Harm Guelen, Antoon Kuijpers, Piet Dekkers, Cor van der Horst, Eduard van den Bergh en Ed Goets zitting. Ook is er een vertegenwoordiger vanuit Neerlangel.
De Mis wordt opgeluisterd door maar liefst vier koren! Het Gemengd Koor Schaijk, Gemengd Koor Herpen, Cordaad uit Ravenstein en Forte Vicante uit Overlangel.

Pastoor Spiertz. Bron: Arenalokaal.nl
Huisseling.nl; Pastoor Harald Spiertz (Bron: Arenalokaal.nl).

In Weekblad Arena staat een uitgebreid artikel gewijd aan de samenvoeging van de parochies: Artikel Weekblad Arena over de fusie

Pastoor Harald Spiertz is geboren op 20 december 1968 te Heerlen en groeide op in Ubach over Worms, Broekhuizenvorst, Blerick en Venlo. Na de middelbare school ging Spiertz naar het HBO om met succes een opleiding economie en management af te ronden. Na enige jaren gewerkt te hebben koos hij ervoor om priester te worden. In 1995 begon hij aan het Sint Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch met de priesteropleiding. Op 9 juni 2001 werd hij in de Sint Janskathedraal door bisschop Hurkmans gewijd.
Hij werd achtereenvolgens kapelaan in Hintham, Helmond en Geldrop en in 2008 pastoor van de parochie Sint Antonius Abt te Schaijk. Na het overlijden van pastoor Leo de Louw van Reek, werd hij vanaf 1 februari 2010 ook van de Reekse parochie met dezelfde patroon de pastoor. Deze beide parochies fuseerden op 1 maart 2011. Per 1 januari 2015 wordt hij de pastoor van de hele nieuwe parochie Johannes de Doper.
In oktober 2014 heeft hij zijn Master of Arts-diploma in de theologie ontvangen. Dit diploma heeft hij behaald aan de Faculteit Theologie van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau (Polen). Zijn scriptie had als titel ‘De ontstaansgeschiedenis van de Maronieten’. Na het behalen van de MA-degree is hij eind vovember 2014 aan de slag gegaan met een promotieonderzoek aan de Faculteit van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderwerp van het onderzoek betreft “Het concept van auto- en hetero-interpretatie van Piet Schoonenberg SJ als model van (interreligieuze) dialoog als bijdrage aan de comperatieve theologie”.

Op Omroep Walraven staat een uitzending van 30 januari waarin de nieuwe pastoor Harald Spiertz zich voorsteld: Interview met Pastoor Spiertz

Foto van de installatie van pastoor Spiertz in De Omroeper van 4 februari. Met v.l.n.r. Bertus Driever, vicaris-generaal C. van den Hout, Harald Spiertz, René Lamers, Harrie Zandbelt en twee acolieten
Huisseling.nl; Foto van de installatie van pastoor Spiertz in De Omroeper van 4 februari. Met v.l.n.r. Bertus Driever, vicaris-generaal C. van den Hout, Harald Spiertz, René Lamers, Harrie Zandbelt en twee acolieten (Bron: Weekblad De Omroeper).
Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Diaken René Lamers (Bron foto: LinkedIn).

Diaken René Lamers zal naast Spiertz de diensten verzorgen in onze kerk. Lamers is op 23 augustus 1962 geboren in Afferden (Gld.). Hij is getrouwd met de Brabantse Elma Peeters en zij hebben samen twee zoons; Stijn en Casper. Lamers volgde de vierjarige studie op het Grootseminarie Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 25 september 2010 werd hij door bisschop Hurkmans in de Sint Jan tot diaken gewijd. Daarna volgt zijn aanstelling in de parochie Antonius Abt te Schaijk.

-Het nieuwe logo van de parochie is gebaseerd op een deel van het beeld van Johannes de Doper uit de kerk van Demen. De blauwe lijnen eronder staan voor de ‘zes stromen’ ofwel de zes oude locaties. Het symboliseert ook de Maas, waarlangs de parochies zich bevinden.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het logo van de nieuwe parochie Heilige Johannes de Doper.

-Tijdens de Carnavalsmis dit jaar geen Joep van Gaalen als priester, maar emeritus-pastoor Jacques Leo uit Ravenstein. Hij is getooid met een steek en beklimt zelfs de preekstoel tijdens de preek. Jacques Leo was vroeger Prins Leo in Pomperstad.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Pastor Jacques Leo op de preekstoel tijdens de carnavalsmis op 14 februari 2015 (Bron: Foto’s Jeroen Arts).

-Het Huisselings Gemengd Koor zingt weer de sterren van de hemel tijdens het Passieconcert die dit jaar het thema ‘The Canticle of the Cross’ van Joseph M. Martin heeft. De laatste week uit het leven van Jezus wordt bezongen, vanaf de triomfantelijke intocht tot aan de kruisiging. De Canticle (gewijde zang) is gebaseerd op de traditie van Keltische klanken. Een muzikale belevenis in deze passietijd. De kerk zit vol en het koor oogst wederom veel lof.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Affiche met de aankondiging voor het Passieconcert

-Een commissie presenteert, aan de hand van een enquête onder de leden van het Gemengd Koor, een visie, getiteld “De visie van het Huisselings Koor”. Daarin staat verwoord wat zij als hun taak en functie zien.
-Het gilde past haar huishoudelijk reglement aan. Vanaf nu is het o.a. mogelijk dat ongekostumeerde leden kunnen toetreden en dat je na drie keer koning te zijn geweest automatisch keizer wordt. Vroeger moesten dat 3 aaneengesloten periodes van drie jaar zijn, nu mag dat gewoon drie keer in totaal zijn.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Een geweldige opkomst met het fietsversieren tijdens Koningsdag dit jaar!

-Op 10 juli zijn Den Achterhof en de kerk getroffen door een kleine maar felle brand. Kortsluiting in de meterkast schijnt de oorzaak te zijn. De schade is door de alerte melder (René van Lent) en adequaat handelen van de brandweer beperkt gebleven. Echter, door roet- en rookschade zijn zowel de kerk als het zaaltje ernstig vervuild. Hierdoor zijn beide gebouwen tijdelijk niet te gebruiken. Het duurt tot december voor de kerk weer in gebruik kan worden genomen. Deze wordt eerst van boven tot onder grondig gereinigd en geschilderd. Ook het halletje met de toiletten en de meterkast wordt vernieuwd. Den Achterhof wordt tevens voorzien van centrale verwarming.
Zie de link: Hoe verder na brand Huisselingse kerk

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Op 10 juli ontstaat er een korte maar felle brand bij de kerk (Bron foto: Facebookpagina Vrienden van het Huisselings Erfgoed).

-Op 11 juli viert pastor Bertus Driever van de locatie Herpen-Koolwijk zijn gouden priesterfeest.
-In augustus is er in Deursen wederom de Sint Rochusviering, die vanwege het slechte weer alleen binnen wordt gehouden. Pastoor Van Gaalen is voor de gelegenheid weer een keer aanwezig als priester.
-Op 13 september viert pastor Harry Zandbelt van de locatie Overlangel-Neerloon-Keent zijn gouden priesterfeest.

-Het gilde bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd in het weekend van 18 t/m 20 september. Op vrijdagavond werd begonnen met het om koning schieten. Het was een mooie en eerlijke strijd en John Loeffen wist de vogel voor de tweede maal naar beneden te halen. Op deze avond konden ook de taarten voor de taartbakwedstrijd worden ingeleverd. De avond werd verder verzorgd door de Baxenbosbattlecommissie die de band ‘Kerelz’ had gestrikt. Helaas was het niet zo druk in de tent op het veldje. Zaterdagochtend werd gestart met een fietstocht en ’s middags was er weer de kindermiddag met een ballonnenwedstrijd. De rederijkersavond was een mooie en gevulde avond met leuke stukjes en het rad van fortuin.

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het uithalen van de oude gildekoning, Marisca van den Berg. v.l.n.r. Marc Pijnenburg, Timo Bakker, Theo van Lier, Paul van Lier, Jan van den Berg, Tom Neve, Korneel van den Heuvel, Marisca van den Berg, John Loeffen en Jeroen Arts (Bron: Sint Lambertusgilde).

De zondagochtend begint met het uithalen van de oud-koning Marisca van den Berg bij het huis van Toon en Corry Langen-van Rooij. De Missa Festare was in de tent op het veld en deze werd voorgegaan door Kringgildepriester René Aarden en diaken René Lamers. De combinatie van Stadsharmonie OBK, Huisselings Gemengd Koor en middenkoor Cordaad uit Ravenstein was overweldigend. In de Mis werd John Loeffen geïnstalleerd als de nieuwe koning en werd Theo van Lier geïnstalleerd als nieuw lid. De dag ging daarna verder met het traditionele koffieconcert. De leden van OBK kregen vanwege het 125-jarig bestaan champagne aangeboden. René Theunissen werd dagkoning en Ton Callaars, Twan Loeffen en Gijs van Lieshout wonnen met jeu de boule.

-De Allerzielen- / Allerheiligenviering (verzorgd door de Avondwakegroep; Tilly Waijers en Fiene Krabbenborg) wordt gehouden in Den Achterhof. De kerk is vanwege de brand nog niet in gebruik. Het zaaltje zit vol en laat zien dat het ook hiervoor prima gebruikt kan worden. Na de dienst gaat iedereen naar het kerkhof waar het koor liederen zingt en er bloemen op alle graven worden gelegd.
-Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest worden Chris Salet, Debora van den Berg, Geert van den Broek en Ton van de Rijdt geëerd. Zij zijn respectievelijk 65 jaar en driemaal 40 jaar lid van het Huisselings gemengd koor. Voor Tiny van Lieshout is het een onvergetelijke avond; hij krijgt namelijk de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ opgespeld door pastoor Spiertz! Hij is al 51 jaar als tenor bij het koor betrokken.

Huisseling.nl; Tiny van Lieshout (Bron: Brabants Dagblad).

Zie de link: Pro Ecclesia voor Tiny van Lieshout
Het koor geeft in december ook weer een geweldig kerstconcert en is present met de Nachtmis. De opgeknapte kerk zit weer vol en het koor is waarschijnlijk één van de redenen…
-Op 20 december is de tiende kerstwandeling, georganiseerd door het T.I.R. In de Jozefkapel, het Sint Janskerkje, de Rochuskapel, het Sint Michaëlkerkje in Dennenburg, de kapel van klooster Soeterbeeck en de Sint Lambertuskerk zingen koren in een fijne kerstsfeer. In Den Achterhof kunnen de deelnemers koffie en warme chocomel krijgen.

2016
-Het jaar wordt gestart met een Woord- en Communiedienst en de traditionele nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door de diverse verenigingen. Er is een mooie opkomst.
-Pastor Driever van de locatie Herpen-Koolwijk maakt bekend dat hij zal stoppen. De Sint Annakapel op de Koolwijk wordt onttrokken aan de eredienst. Deze wordt nog niet gesloten en zal nog zijn functie behouden bij dopen en huwelijken. Ook de diensten in Huize Maasland stoppen.

Huisseling.nl; Pastor Bertus Driever (Bron: Brabants Dagblad).

-In het Brabants Dagblad staat begin februari een artikel dat gaat over het plotseling opstappen van maar liefst vier leden van het parochiebestuur. Ze zeggen dat ze het niet eens zijn met de houding van pastoor Spiertz.
-Het Huisselings Gemengd Koor verzorgt op Goede Vrijdag weer een fantastisch Passieconcert. Dit jaar met de titel “Scènes uit de Lijdensweek”. Een koperkwartet, gevormd uit leden van OBK, speelt o.a. een symbolische “Entrata” bij de intocht in Jeruzalem en neemt de instrumentale gedeelten van de “Funeral Music” voor zijn rekening bij de graflegging. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Marijn Kapteijns.

Huisseling.nl; Bisschop Gerard de Korte (Bron: Ramon Mangold ANP).

-Het pastoraal team wordt per 15 april versterkt door pastor Peter Raaphorst. Hij komt in de plaats van Bertus Driever en gaat op de pastorie van Herpen wonen. Raaphorst zal Herpen-Koolwijk-Huisseling onder zijn hoede gaan nemen. Raaphorst is in 1964 geboren in Kwintsheul (in het Westland). Hij ging naar de HEAO en werkte in de administratie. In 1990 begon hij aan de priesteropleiding in Den Bosch, waar hij in 1996 tot priester werd gewijd. Zijn eerste priesterjaren bracht hij door in Escharen-Gassel-Beers-Vianen. In 2000 ging hij naar Uden en woonde bij de Zusters Birgitinessen, terwijl hij werkte op de afdeling Financiën van het Bisdom. In 2006-2007 was dit gecombineerd met kapelaanswerk in Sint Michielsgestel; in 2008-2009 studeerde hij op de Universiteit van Tilburg. In 2010 komt hij bij het pastoraal team voor de fusieparochie rond Sint Anthonis, terwijl hij in Wanroij en later in Overloon woont.
-Op zaterdag 14 mei wordt de nieuwe bisschop van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, Gerard de Korte, geïnstalleerd. Hij was eerder bisschop van Groningen. De Korte staat bekend als iemand die minder behoudend is dan zijn voorganger Antoon Hurkmans. Op 30 november komt hij kennismaken met het parochiebestuur en de locatieraden.

Huisseling.nl; Pastor Peter Raaphorst (Bron: Brabants Dagblad).

-Omdat de nieuwe parochie Johannes de Doper een universeel parochieblad gaat uitbrengen, stoppen alle apart uitgegeven parochiebladen, waaronder ’t Klepperke. Dit blad is al jaren een belangrijke informatiebron voor het jaaroverzicht op deze website. Het nieuwe blad zal “D’n Doper” gaan heten. In het nieuwe blad krijgt het gebied Ravenstein-Huisseling, Deursen-Dennenburg, Demen-Dieden en Neerlangel haar eigen deel met de bekende kleur groen als herkenning. D’n Doper zal nog maar 4 keer per jaar verschijnen.
-In Den Achterhof zorgen Cor Geurts, Hans Heinemann en Eduard van den Bergh er voor dat de wanden gewit worden. Het geeft een veel rustiger aanblik. De wanden worden verder opgesierd met schilderijen van KuCoRa (KunstCollectiefRavenstein).

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Den Achterhof na de opknapbeurt. Witgeverfde wanden, centrale verwarming en kunst van KuCoRa

-Het Sint Lambertusgilde vierde haar patroonsfeesten dit jaar weer op het kerkplein. Zij troffen fantastisch weer en het hele weekend was het gezellig druk.
-Op 28 oktober overlijdt Gerard van de Laak. Hij was sinds 2006 lid van het parochiebestuur. Eerst als behartiger van de dagelijkse financiële zaken, sinds 2010 penningmeester. Sinds 1 januari 2015 was hij lid van de locatieraad en droeg zorg over het beheer van de geldmiddelen van de parochiekerken Ravenstein en Huisseling. Hij was tevens lid van de redactie van ’t Klepperke. Gerard werd 73 jaar.
-In Ravenstein bestaat middenkoor Cordaad 40 jaar. Beppie van der Ven uit Huisseling is als enige 40 jaar lid en werd uiteraard in het zonnetje gezet. Zij ontving een mooie speld als aandenken.
-Met Allerheiligen-Allerzielen wordt er weer stilgestaan bij onze overleden mede-parochianen, waarna op het kerkhof de graven weer worden voorzien van een bloemetje. Het valt op dat veel oudere graven de laatste tijd geruimd zijn en er veel ruimte is vrijgekomen. Alhoewel er verschillende nieuwe graven zijn bijgekomen, lijkt cremeren nu toch de overhand te gaan nemen…

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Detail van de gewelfschilderingen en de koepel in de Luciakerk (Bron: heemkunderavenstein.nl).

-Vlak voor kerst blijkt dat de gewelfschildering in de Luciakerk loslaat en in stukjes naar beneden komt. Om ongelukken te voorkomen wordt de kerk op last van het Bisdom per direct tijdelijk gesloten. De kerkdiensten zullen voorlopig in de Lambertuskerk gehouden worden. Het parochiebestuur zoekt uit of het hangen van een veiligheidsnet tot de mogelijkheden behoort om toch spoedig weer gebruik van de kerk te kunnen maken. Restauratie van het plafond laat, mede vanwege torenhoge kosten, nog op zich wachten.
-Tijdens de kerstperiode zijn er weer diverse activiteiten in en om onze kerk. Het gilde bouwt de kerststal weer op en op het kerkplein en in Den Achterhof komt weer een kerstboom, alsmede een kerstboom van de Dorpsraad nabij de voormalige Jongeling van Huisseling. Het gilde zorgt weer voor een traditionele Kerstknutselochtend en het Gemengd Koor geeft een prachtig kerstconcert. En ook met de kerstvieringen is de kerk aardig gevuld. Dit mede door de ’tijdelijke’ sluiting van de Luciakerk.

2017 In bewerking
-Op zondag 5 februari stopt de werkgroep ‘Woord- en Communievieringen’ haar taken. De werkgroep heeft 21 jaar bestaan. Deze werd in 1995 opgericht door Zuster Leonardine van der Meulen. Tijdens de afscheidsdienst in Huisseling nemen de laatste twee actieve leden afscheid. Dat zijn Fiene Krabbenborg en Riet Goossens. Een mooie bos bloemen uit handen van begeleider Theo Gallé, en een staande ovatie zijn de dames ten deel. In de kerk is het gehele pastorale team aanwezig, alsmede de voormalige leden van de werkgroep en hun families.
-Nel Reijs-van Kemenade uit Ravenstein krijgt een onderscheiding van de parochie, genaamd “Valentijntje 2017”. Dit voor al haar werkzaamheden gedurende vele jaren. Vanaf 1981 heeft zij zitting in de redactie van parochieblad ’t Klepperke en zat zij 12 jaar lang, namens de lokatie Ravenstein, in het parochiebestuur van Ravenstein-Huisseling.
-Op 30 april worden in Huisseling zeven vormelingen gevormd door Mgr. Van den Hout. De werkgroep Vormselbegeleiding bestaat uit René Lamers, Marja van Dorst-van de Poel en Jo Brükx. De vormelingen komen allen uit het gebied van de locatieraad Ravenstein.
-In mei nemen het gilde en het koor, samen met harmonie OBK, het Gemengd Koor Ravenstein en Koor Cordaad, deel aan de Mariavieringen in de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Na een succesvolle samenwerking tussen OBK en de koren van Ravenstein en Huisseling bij eerdere gelegenheden, werd vorig jaar het plan opgevat om in de meimaand gezamelijk een Eucharistieviering op te luisteren in de Sint Jan. Het Gemengd Koor van Huisseling heeft hierin het voortouw genomen, met name in de persoon van Riet Geurts. Op zaterdag 6 mei was het dan zover. Er werd een Missa Festare van Wim Laseroms ten gehore gebracht

2018 In bewerking

2019 In bewerking

2020 In bewerking

naar boven

Onbekend Mariabeeld
Op de website van het BHIC staat een foto van een Mariabeeld met kindje Jezus afgebeeld. De foto is gemaakt door iemand van de gemeente Ravenstein. Het is onbekend waar het beeld zich nu bevindt en hoe het destijds in Deursen terecht is gekomen. De website vermeldt;
Plaats: Deursen
Beschrijving: Mariabeeld uit de oude kerk van Huisseling in het Augustinessenklooster in Deursen (Soeterbeeck).
Datering: ca. 1941
Identificatienummer: RVS-001112
Als iemand meer weet over dit beeld, dan is alle informatie welkom!

Huisseling.nl; Kerkgeschiedenis 2000-heden
Huisseling.nl; Het antieke Mariabeeld uit Huisseling? (Bron: BHIC).

naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.