Verwantschappen

Verwantschappen tussen Huisselingse families

De haardentelling van 1725

Het bevolkingsregister van 1930

Het bevolkingsregister van 1964

 

Zie ook het hoofdstuk Familiealbum

 

Verwantschappen tussen Huisselingse families
Van oudsher kwamen binnen kleine gesloten gemeenschappen, zoals ook Huisseling er een was, veel onderlinge huwelijken tussen bewoners van het dorp voor. Dit bracht met zich mee dat veel families met elkaar verwant raakten en er sprake was van een zekere mate van inteelt. In dit onderzoek is een zestal families meegenomen die al rond 1700 of vroeger in ons dorp woonden en ook nu nog (op één na) in Huisseling voorkomen, t.w. de families Van Aar, Van den Berg(h), Van den Bogaart, De Bruijn, Elemans en Kocken. Tussen 1699 en 1923 waren er 41 huwelijken binnen deze families. Bijna alle bruidsparen waren in meer of mindere mate bloedverwant van elkaar. In 10 gevallen waren bruidegom en bruid achterneef en achternicht en in 1 geval waren zij neef en nicht.

De familie Kocken
De oudste van deze families is wel de familie Kocken (vroeger ook bekend als De Cock). 500 jaar geleden al leefden in Huisseling Jan en Marcelis Kocken, vermoedelijk broers. Tot aan de dag van vandaag treffen we, zonder onderbreking, nazaten van Marcelis Kocken in Huisseling aan. Vijf generaties later – in de 17e eeuw – komen we bij Ceel Wouters Kocken, die met Cathalijn Wouters (Cleijnen) getrouwd was. Ceel had twee zonen, die de familie voortzetten, t.w. Wouter Ceel Kocken en Jan Ceel Kocken.

Het gezin van Wout Kocken en Maria van der Putten. Bron: Familie Elshof-Heijmans

Jan Ceel Kocken is de stamvader van de brouwersfamilie in Huisseling. Deze tak is in de loop van de 19e eeuw geheel uit Huisseling verdwenen. Nakomelingen van Jan komen buiten Huisseling nog in grote getalen voor.De nazaten van Wouter Ceel Kocken waren meer honkvast. Tot de dag van vandaag treft men ze aan in Huisseling. Dat is te danken aan Wouters zoon Anthony en diens tweede vrouw Maria Heijne. Behalve Anthony had Wouter Ceel Kocken nog vier zonen en drie dochters. Alleen Anthony en zijn drie zusters (Aaltje, Helena en Marie) hadden nageslacht in Huisseling. Zij zorgden voor vers bloed, want slechts één van hen (Marie) trouwde met een Huisselinger (Peter Lijnders).

De familie De Bruijn
Dochter Aaltje trouwde in 1699 met Jan Heimerix de Bruijn uit Dieden met wie ze in Huisseling bleef wonen. Zij zijn de stamouders van de Huisselingse De Bruijns.

Het gezin van Bertus de Bruijn en Petronella Spanjers. Bron: Familie Van Haren-De Bruijn

 

De familie Van Aar
Dochter Helena trouwde, ook in 1699, met Hendrick Joosten van Aar uit Herpen. Ook zij gingen in Huisseling wonen. In 1712 kochten zij de Zwaanshof. Zij zijn de stamouders van de Huisselingse familie Van Aar.

Het gezin Van Aar. Bron: Familie Kocken-Hendriks

 

De familie Elemans
Na het overlijden van Ceel Wouters Kocken hertrouwde weduwe Cathalijn in 1668 met de in Oss geboren Geurt Aarts Elemans. Geurt was toen al weduwnaar. Cathalijn was jong genoeg om bij Geurt nog eens drie kinderen te krijgen, twee dochters en een zoon Hermanus (Manus). Geurt Elemans was dus, naast vader van zijn eigen kinderen, stiefvader van de kinderen Kocken. Deze families Elemans en Kocken stonden aan de basis van een talrijk nageslacht binnen en buiten Huisseling.

Het gezin van Drikus Elemans en Miet Schamp. Bron: Familie Elemans-Coenen

 

De familie Van den Bergh
Willemijn, de dochter van Jan Ceel Kocken, trouwde in 1714 met Aart van den Bergh uit Overlangel. Ook die konden gaan boeren in Huisseling. Deze tak is in Huisseling uitgestorven. In 1791 verhuisde Jan van den Bergh, getrouwd met de Huisselingse Maria Hent Kocken, met zijn gezin vanuit Deursen naar Huisseling. Hij is een broer van de vermogende Arnold van den Bergh uit Demen, wiens familie daar een eigen kerkhofje heeft. De Huisselingse Van den Berg(h)s zijn afstammelingen van Jan en Maria.

Het gezin van Jan van den Berg en Maria van Aar. Bron: Familie Coenen-van den Berg

 

De familie Van den Bogaart
Er waren aanvankelijk twee families Van den Bogaart, die waarschijnlijk niet verwant waren:

 1. Marcellus van den Boogaert, geboren 1670 te Ravenstein, is een zoon van Claas van den Boogaert en Reijnske Ceel Kocken. Reijnske was een zuster van voormelde Wouter en Jan Ceel Kocken. Marcellus trouwde in 1711 met de Huisselingse Joanna Jacobs. Hij overleed al in 1718 na een stamhouder (Claas) te hebben nagelaten.
 2. Willem Celen van den Bogaart trouwde in 1729 met Deriske Lamberts, die ook wat Kocken-bloed had van haar grootmoeder Harske Wouters Kocken. Willem Celen en Deriske zijn de overgrootouders van de priester Marcellus van den Bogaart, die in 1827 leraar aan het Gymnasium Aloysianum te Ravenstein en rector van de Latijnse School aldaar werd. Hij is medeauteur van de bekende ‘Charters van Ravenstein’. Zijn geboortehuis is ‘de Palmhof’ nu Grotestraat 57. De ‘Van de Boogaardstraat’ in plan Schonenberg is naar de priester Marcellus genoemd.

Kocken x Kocken
In 1814 was er een opmerkelijk huwelijk tussen Marcellus Kocken en Theodora Kocken, beide woonachtig in Huisseling. Zij waren achterneef en achternicht. Theodora was al in 1813 bevallen van een onwettige zoon, die Leonardus werd genoemd. Hoewel de vader in de geboorteakte niet wordt vermeld kan men aannemen dat dit Marcellus Kocken is, mede omdat de zoon naar grootvader Leonardus werd vernoemd. Na hun huwelijk, een jaar later, is deze zoon niet gewettigd, waarschijnlijk omdat hij, naar zijn moeder, toch al Kocken heette.

Het gezinnetje vond het kennelijk in hun omstandigheden beter om uit Huisseling te vertrekken. Zij konden in gaan wonen bij Claas Voet in Utrecht, een oom van Marcellus, die daar smid was. Marcellus ging bij hem werken als smidsknecht en begon later een eigen hoefsmederij aan de Vredenburg. Marcellus en Theodora zijn de stamouders van een enorm uitgedijde ‘Utrechtse’ Kocken-tak.

Andere families
Andere veel in Huisseling voorkomende families waren voorheen Cleijnen/De Kleijn, Smits, Van Zeelant, Van den Heuvel en Kuijpers. Die hebben ook hun rol gespeeld in de vermenging van de Huisselingse bevolking. In 1937 treffen we nog personen met deze familienaam in Huisseling aan (behalve Van Zeelant). De oudst bekende Cleijnen (Art) moet al vóór 1600 in Huisseling hebben gewoond.

De kinderen + aanhang van Jan Arts en Jans van den Berg. Bron: Familie Arts-Albers

 

Snel uitbreidende families, die zich in de 19eeeuw in Huisseling vestigden zijn vooral de families Arts en Van Zuijlen. De familie Arts stamt uit Neerloon en is via Deursen naar Huisseling gekomen. Dat was in 1856 toen Arnoldus Arts – Hendrik de Kleijn kon opvolgen als boer op de Ringelenburg. Deze familie De Kleijn stamt af van een oude Herpense tak Cleijnen. Arnoldus Arts was getrouwd met Hendriks dochter Catharina de Kleijn, nadat hij eerder weduwnaar was van Elisabeth van Waltrop. De familie Van Zuijlen kwam uit Herpen.

De kinderen van Dries van Zuijlen en Hanneke Willems. Bron: Familie Van Veghel-van Zuijlen

naar boven

 

De haardentelling van 1725.
Na de misoogst van 1724 liet de drost in de Maasdorpen een inventarisatie maken van het aantal families, onroerend goed en vee. De lijst geeft een idee van de bevolkingssamenstelling en hun bezittingen. In Huisseling woonden 36 families, bestaande uit 139 personen. Hun totale bezit was 90 morgen grond, 25 huizen, 34 paarden en 64 beesten (vee). Het onroerend goed was behoorlijk bezwaard met schulden.

Enkele kengetallen uit deze lijst:
86% van de Huisselingse families was gegoed met huis en/of land. De acht meest gegoede families bezaten samen 60% van het morgental eigen grond. Van de 36 families hadden er 25 een eigen huis.
20 families hadden één of meer paarden. De brouwer Marcelis Kocken had 3 paarden en 10 andere boeren hadden elk 2 paarden.
Bijna alle families (33) hadden vee (koeien, kalveren, varkens). De brouwer had 14 stuks vee. Er waren twee families met 7 stuks vee, een familie met 6 stuks, zes met 5 stuks en 23 families met minder dan 5 stuks vee.
Vergeleken met de andere Maasdorpen (Demen, Langel, Deursen en Dennenburg) hadden de Huisselingers gemiddeld meer bezit.
Hierna volgt een transcriptie van de complete lijst, aanwezig in het Archief van de Drost van het Land van Ravenstein (BHIC inventarisnummer 45).
Opgemerkt zij dat men in die tijd vaak de familienaam achterwege liet en slechts het patroniem (vaders voornaam) vermeldde, zoals ook in de telling van 1725 is gebeurd. In de meeste gevallen kon de familienaam worden achterhaald. Deze staan tussen […].

Lijste van de familie, huijsen, perde, koij, rundere, kalver, en verkens, die onder het dorp Huijsseling gehoorigh sijn.
Huisling 1725.

 • Jan Peter Janse [van Zeelant] heeft een vrouw, vier kindere, een pert, drij koij, en een verken, nogh twee mergen landt.
 • Arnoldus van den Bergh heeft een vrouw, vier kinderen, twee perden, vier koij, een kalf, twee vercken, met vijf mergen landt.Grietje wed.e: Gerit Peters Smits heeft een huijs daer de selve met haer dochter in woont, drij morgen landt, een koe, een kalf, en een verken.
 • Cornelis Gerits [van der Meeren] heeft een vrouw, een huijs daer deselve in woone, seven mergen landt, twee perde, 2 koij, een runt, twee verckens.
 • Laemert Hendricks heeft een vrouw, 2 kinderen, eene halve mergen landt, een vulle, twee koij, een kalf en een kuijen.
 • Jan van Dinther heeft een vrouw, een kint, een huijs, een pert, twee beeste, en een vercken.
 • Willem Ceelen [van den Bogaart] hout huijs met een maet, heeft een huijs, vijf mergen landt, drij beesten, een kalf, twee pert, en twee verckens.
 • de wed.e: Derck Hendrikx [van den Heuvel] heeft een huijs, twee kinden, een pert, twee koij, een kalf, een verken en twee mergen landt.
 • Jan van Vechgel heeft een vrouw, twee kinderen, een huijs, eene halve merge landt, een pert, een koij, een calf.
 • Jan Kleijne heeft een vrouw, een kint, een huijs, seven hondt landt, een pert, een koij, een kalf.
 • de wed.e: Stockheijm heeft seven kinderen, een huijs, 13 mergen landt, 2 pert, 3 koij, en een vercken.
 • kerck Huijsseling heeft 4 ½ mergen landt.
 • Aert Jansse [Cleijnen] een koe en twee kinderen.
 • Hendrick Joosten [van Aar] heeft een vrouw, vier kinderen, een huijs, vier mergen landt, twee perde, vier koij en een vercken.
 • Aeltje [Kocken] de wed.e: Jan Heijmerickx [de Bruijn] heeft een kint, een huijs, vier hondt landt, een koij en een kalf.
 • Jan van Heeswijck heeft een vrouw twee kinderen, een koij, een kalf, en verken.
 • Hermanis Geurts [Elemans] heeft een vrouw, drij kinderen, een huijs, een en halve mergen landt, twee pert, drij koij, een kalf en een vercken.
 • Peter Lijnders heeft een vrouw, drij kinderen, een huijs, een en eene halve mergen landt, twee koij, een kalf.
 • Thomas Janse [Cleijne] heeft een vrouw, en koij en een kalf.
 • Jan Willems heeft een vrouw, drij kindere, geen goet.
 • Gijsbert Everts [van Ravesteijn] heeft een huijs, twee hondt landt, en koij, en een kalf.
 • Laemert Wilbers heeft een huijs, een meijt, een koij, een kalf, een verken, en drij morgen landt.
 • Willem Laemers [van der Wiele] heeft een vrouw, met twee kindere, een huijs, een pert, twee koij, een kalf, een 1 ½ merge landt.
 • Antoonij Wouter Kocken heeft een vrouw, met twee kinderen, een huijs, twee perde, twee koij, een kalf, en vijf hondt landt.
 • Cornelis Wouter Kocken heeft een vrouw, een koij, en eene halve mergen landt.
 • Derck Wouter Kocken heeft een vrouw, drij kinderen, een huijs, een pert, een koij, en eene merge landt.
 • Tonij van Dijck heeft een half huijs.
 • Jan Vos heeft een vrouw, een pert, een koij, een kalf en een vercken.
 • Marcillis Kocken heeft een vrouw, vier kinderen, twee maegde, twee knegte, seven mergen 4 hondt landt, drij perden, ses koe beeste, drij verkens, drij runderen, twee kalver en een huijs met de brouwerij.
 • de wed.e: Jan Ceele Kocke heeft drij en een halve mergen landt.
 • Peter Gerits [Smits] heeft een vrouw, drij kinderen, een huijs, drij mergen landt, twee koij, een kalf, een verken en een pert.
 • Martinus Gijsbers [van Grinsven] heeft met sijn schoonmoeder en sus: eene mergen landt, een pert, een koe, een kalf en een vercken.
 • Jan Jacobs heeft een vrouw, eene halve mergen landt, twee koe beeste, een kalf, een pert en een vercken.
 • Adriaen Jansse [Smits] heeft een vrouw, met ses kinderen, een huijs, vijf mergen landt, twee perden, drij koebeeste, een kalf, een runt, twee verkens.
 • Martin Tonnisse heeft een vrouw, drij kindere, een huijs, eene halve merge landt, een pert, een koij, een runt.
 • Lambert Hermens heeft drij kinderen, een huijs, seven mergen landt, twee perde, drij koij, twee verckens.
 • Rut Hendrickx heeft een vrouw, vier kinderen, een huijs, drij mergen landt, twee perden, twee koe beeste, een runt en twee verckens.
 • de wed.e: Gijsbert den Backer heeft een huijs, eene mergen landt.

Alhier swijgt men de schulde waermede de gemeijnt ende een ijder in’t particulier grootelijkx beswaert is sonder daer tegens een oblijgatie tot haeren voordeel te hebbe. Aldus opgegeve door de ingesetene en gemeijne naebeur de welcke verclaerde het selve soo waer te sijn,
Huijsselingh den 7 julij 1725.

36 familien, 139 personen, 90 mergen, 34 peerden, 64 beesten, salvo’s.

(Bewerkt door Joost Kocken)

Harry van Erp met zijn ‘prijsstier’ ergens midden jaren veertig van de vorige eeuw. Bron: Familie van Erp, Zeeland/Ravenstein

naar boven

 

Het bevolkingsregister van 1930
De gemeente Ravenstein is verdeeld in 8 wijken. Huisseling is wijk C.
In het Bevolkingsregister worden 83 adressen (84 gezinshoofden) vermeld en 450 inwoners. Stand van 01-01-1930:

Graafsestraat 5 adressen C. 1 t/m 3, 81 en 82:
1. Van den Heuvel, 2. Van Wijchen (timmerbedrijf), 3. Verschuren, 81. Louis Zonnenberg (herbergier), 82. Jan van den Oever

Doolhof 1 adres C. 4:
Kleijnen G.M.

Grootestraat 32 adressen C. 7, 10 t/m 19, 21, 28, 29, 32, 33, 45 t/m 47, 49 t/m 56:
7. Van Thiel (garage), 10. Jan Kuijpers, 11. Drikus Wilms, 12. Piet Elemans (architect), 13. Harry van Susteren (smid), 13a. Meulemans, 13b. Fleuren, 14. Anton Sluijters (huisarts), 14b. Tinus Tax, 15. Janssen, 15a. Frans Pouels (gemeentesecretaris), 16. Piet van de Rijdt, 16a. G.H. van den Berg, 17. Dries van Zuijlen, 18. Frans Geurts, 19. Toon van Maasacker, 21. Van der Vorst wed. Van den Heuvel, 28. Grad Kocken, 29. A.J.Kocken, 32. Cellus van den Bergh, 33. H.L. Elemans, 45. Lau van Roosmalen, 46. Van den Hoogen (winkelier), 47. Jan Arts (bakker), 49. Van Gaal, 50. Van Gaal, 51. Nicolaas van Grunsven (fruitbedrijf), 52. M.P van Aar (herbergier), 53. Kuijpers, 54. Suppers, 55. W. Kocken (herbergier), 56. Drikus de Bruijn

Hoekstraatje 2 adressen C. 20 en 34:
20. Drikus van Aar, 34. Drikus Elemans

Daalderstraatje 6 adressen C. 22 t/m 27:
22. Bart van Aar, 23. Marinus van Schadewijk, 24. Jan Albers, 25. Jan Elemans, 26. H. Jansen, 27. W. Bouwens, weduwe Van Aar

Meerstraat 2 adressen C. 30 en 31:
30. Janus Kocken, 31. Wout Kocken

Schoolstraat 5 adressen C. 35 t/m 39:
35. Bertus Arts, 36. A. Arts, 37. Van Asten, 38. Boeijen, 39. Urlings.

Kerkstraat 13 adressen C. 41, 42, 44, 57 t/m 59b, 69 t/m 71, 74, 80:
41. Jan Vrolijk (koster), 42. Van den Heuvel, 44. Jan Franken (pastoor), 57. Dorus Jansen, 58. Bas Vos, 59. J.L. van Aar (winkelier), 59a. Jo de Wit, 59b. Wim van Pinxteren, 69. Piet van Lier, 70. Tinus Custers, 71. Bertus de Bruijn, 74. Cor van den Heuvel, 80. Dorus Arts

Hongerveldstraatje 5 adressen C. 60 t/m 64:
60. Lenard van der Horst, 61. Van Berkel weduwe Van Dijk, 62. Jan Princen, 63. Grad Gerrits, 64. Toon Kocken

Woordscheweg 4 adressen C. 65 t/m 68:
65. Rutten, weduwe Botden, 66. Janus Coenen (bankier), 67. Wout Elemans, 68. Has van Zuijlen (groente).

Heuveleindsche voetpad 2 adressen C. 72 en 73:
72. Hendrikus F. de Bruijn, 73. Van Haren.

Heuveleindsche straat 5 adressen C. 75 t/m 78:
75. W.P. van Grunsven, 75. Piet de Kleijn, 76. M. van Aar, weduwe Van den Berg, 77. Marinus Martens, 78. Tinus Stoots.

Ringelenburg 1 adres C. 79:
Drikus en Catrien Arts

naar boven

 

Het bevolkingsregister van 1964
In 1964 ziet het bevolkingsregister er (uiteraard) heel anders uit. De grote gezinnen en de babyboomers zorgen voor een flinke groei. De Ravensteinse nieuwbouwwijken op Huisselings grondgebied zijn niet meegenomen in dit staatje; alleen de oude straten.

Brandenburgstraat:
1. Teun Sluijters (huisarts)

Burg. Van de Wielstraat:
1. Jan van der Horst, 2. Jan Jansen, 3. Hent Lamers, 4. Bertus van Gaal, 5. Wim van Aar, 6. Franz Huth, 7. Janus Arts

Contre Escarpe:
1. Jan Kuijpers (herbergier), 2. Harrie van Mourik (notaris), 3. Bertus van Wijchen (timmerbedrijf), 4. Gezusters Van Wijchen, 5. Anna Laurensse, 6. Wim Vingerhoets (hoofdonderwijzer)

Daalderstraatje:
2. Bart van Aar, 3. Marinus van Schadewijk, 4. Drikus Jansen, 5. Jan de Groot (groente en bloemen), 7. Marinus Kuipers

Doolhof:
1. Albertus van den Heuvel, 2. Everdina Martens, weduwe Van den Heuvel, 3. Nel van Kessel, weduwe van Kocken, 4. Gerard Vermeulen, 5. Francisca Brükx, weduwe Van Erp, 6. Hendrikus Megens en later de Kinderen Van Tilborg, 7. Joop Pulles, 8. Gerard van Bergen en later Johannes van Rossum, 9. Theo Konings, 10. Henricus Seegers, 11. Antonius de Best, 12. Hent Markese, 13. Adriaan van Tilburg en later Wim Jansen, 14. Jan van Tilburg (voerman)

Dokter Sluijtersweg:
1. Wit Gele Kruisgebouw; etc.

Graafsestraat:
1. Jongensschool Sint Jozef, 2. Kees de Vocht (bakker), 3. Herman van Stekelenburg, 4. Herman Bullinga, 5. Hendrik van der Linden, 6. Jan Kouw, 7. Lam van Duren, 8. Adriaan van Tilborg, 9. Antonie van Hoek, 10. Michel van Aarssen, 11. Karel Kuijpers en later Jan Willems, 12. Martinus Visschers, 13. Douwe Snoekstra, 14. Gerard van Uden, 15. Hendricus Oerlemans, 16. Jo Bros, 17. Piet Reijs (Blauwe Kei), 18. Frans van den Akker

Grotestraat:
1. Pakhuis NCB, 2. Toon van Thiel (garage), 3. Kantoor NCB, 4. Schuur NCB, 5. Jan Kuijpers, 6. Sjaak Gijsbers (bakker), 7. Harry van Susteren (smid), 8. Anna Meulemans, weduwe Berben, 9. Adriaan Bogaerts, 11. Chris Fleuren, 12. Thé Schonenberg, 14. Johanna van den Hoogen, weduwe Elemans, 15. Lam van Duren, 17. Piet van Susteren, 18. Anton Sluijters (huisarts), 19. Bart de Bruijn, 21. Harry Theeuwes (directeur Schoenfabriek), 22. Fons de Vocht, 23. Truus van de Schans, weduwe De Vocht, 25. Piet van de Rijdt, 26. Henri van Weegen (burgemeester), 28. Dries van Zuijlen, 32. Johanna van Haren, weduwe Geurts, 33. Grad Kocken en Janus Kocken, 34. Toon van Maasacker, 35. Antoon Kocken, 38. Sjaak Elemans, 39. Leo Vissers, 40. Maria van de Coolwijk, weduwe Van den Bergh, 42. Toon Kocken, 44. Jan Elemans, 45. Flip van Zuijlen, 46. Jan van den Hoogen, 47. Chris Bokmans, 48. Rien Wintjes, 49. Piet Coraij en Cornelis Jilesen, 51. Thé Geutjes (bakker), 54. Johanna van den Berg, weduwe Van Els, 56. Johan Diels (pastoor), 57. Lau van Roosmalen, 61. Frans de Vocht (kruidenier)

Hamstraat:
1. R.K. Kerk, 2. Huub Vos en Ad Vos, 4. Dorus Jansen, 6. Kinderen De Bruijn, 8. Jan van Oosteren, 9. Albert Arts, 10. Wim van Summeren, 12. Jo van Uden, 13. Toon Arts, 14. Piërre Timmermans (kunstenaar), 15. Hannes van Gaal, 17. Jan van Gaal, 18. Herman van Grunsven (fruitkweker), 20. Anton van Grunsven

Heuveleindstraat:
1. Arnold van Haren, 2. Anna Ripp, weduwe Van Lier, 2a. Theo van Lier, 3. Toon Lange, 4. Huub van Gaal, 5. Jan de Bruijn, 6. Bertus de Bruijn en Izaak van Vugt

Hoekstraat:
1. Hent Elemans, Drikus van Aar

Hongerveldstraat:
1. Toon Elemans, 2. Lenard van der Horst, 3. Frans Princen (loonbedrijf), 9. Cor van den Heuvel

Meerstraat:
1. Kinderen Kocken, 3. Wout Kocken

De Ringelenburg:
1. Jan van Lieshout, 2. Frans Vissers (melkboer), 3. Tinus Stoots en Toon Stoots, 5. Marinus Martens, 7. Wout van den Berg, 9. Huub Voet (laatste twee tegenwoordig Dortestraat)

Stationssingel:
1. Johannes Vonk, 2. Piet Salet, 3. Meubelfabriek Salet, 4. Joseph de Kleijn, 4a. Chris Salet; (de rest grondgebied van Deursen)

Weegstraatje:
1. Maria Gerrits, weduwe Van Erp

Woordstraat:
2. Ida van Gelder, weduwe Van Aar, 4. Bart van Dijk, 6. Maria van den Berg, weduwe Van Schaijk, 10. Jan Vrolijk, 16. Albert Spanjers, 18. Janus Coenen (bankier), 20. Jan Elemans, 22. Jan van Zuijlen

 

naar boven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.