Doktoren

Dokter Philipsen

Dokter Sluijters

 

Dokter Augustus Petrus Philipsen
Dokter Augustus Petrus Philipsen (spreek uit: Flipsen) was gedurende 40 jaar (1885-1925) huisarts in Ravenstein (Huisseling) en omgeving. Hij wordt op 19 mei 1854 te Tiel geboren en is eerst huisarts in Didam. Hij wil eigenlijk alleen naar Ravenstein komen als hij zelf geneesmiddelen mag bereiden en afleveren. In Ravenstein zit echter al de apotheek van J.A. Haan in de Marktstraat en dat maakt het voor hem moeilijk een vergunning te krijgen. Daarom besluit hij zich te vestigen in de gemeente Huisseling.

Bidprentje van dokter A.P. Philipsen

De dokterswoning aan het ‘Konterscherp’
Hij richt het opkamertje van de boerderij aan de Grotestraat 22 in als zijn praktijk. In 1889 wordt overgegaan tot sloop van de boerderij van de familie Bijl aan het ‘Konterscherp’, om plaats te maken voor een nieuw pand. Het wordt een groot herenhuis dat dienst zal gaan doen als dokterswoning en praktijk. Later volgen er nog wat aanbouwen, onder andere een praktijkruimte en een koetshuis met stal. Aan de zijde van de Mgr. Zwijsenstraat zat vroeger nog een halfronde serre. In de gang van het huis hing destijds een spiegel die nog bewaard is gebleven.
Philipsen had een grote baard en leek volgens Anton van Grunsven op een Sinterklaas. Met een ‘tilbury’ ging hij zijn patiënten af, tot ver over de Maas. Hij was een bekwame en vriendelijke huisarts. Samen met de burgemeester en pastoor was hij in die tijd een belangrijk figuur in het kleine Huisseling. Zijn betrokkenheid met het dorp en de kerk was groot. Dat uit zich in het feit dat hij tijdens de bouw van de huidige Lambertuskerk, de vijf glas-in-loodramen in de uitbouw (apsis) van het priesterkoor heeft geschonken.

Het woonhuis van dokter Philipsen en zijn zus


In 1900 schrijft de Commissaris van de Koning in het verslag over zijn bezoek aan Huisseling: ‘Men toonde zich zeer tevreden met de aanwezigheid in de gemeente van dr. Philips. Deze – een broer van den generaal majoor, chef van den geneeskundigen dienst – was oorspronkelijk dokter in Didam. Hij vestigde zich ±35 jarigen leeftijd te Huisseling, met het oog op den hoogen ouderdom van Dr. Van Rosmalen te Ravenstein. Hij kon zich niet in Ravenstein vestigen, omdat daar een apotheker is en hij zelf dus geen apotheek zou mogen houden. Hij kwam volop in de praktijk; van heinde en verre komt men om hem te raadplegen. ’s Ochtends heeft hij, alvorens zijne patiënten te bezoeken, tehuis een 40 menschen te woord gestaan om te helpen. Philips geniet van gemeentewege geen tractement; de armen helpt hij gratis, ook aan medicijnen. Hij is ongehuwd en woont met eene zuster in een zelfgebouwd prachtig huis’.

Zijn 25 jarig jubileum in 1910
In 1910 is hij 25 jaar in Huisseling. De gemeenteraad wenst hem per brief veel geluk en bedankt hem voor zijn vele goede verdiensten aan de ingezetenen. De brief luidt als volgt:
‘WelEdelZeerGeleerde Heer, Hoewel het ons bekend is dat Uwe bescheidenheid niet heeft kunnen toestaan dat UedZG bij gelegenheid van Uw vijfentwintigjarig verblijf in onze gemeente feestelijk en in ’t openbaar hulde wordt gebracht, vertrouwen wij toch dat het ons zal geoorloofd zijn U langs dezen weg oprecht geluk te wenschen en te bedanken voor de ontelbare goede zorgen, door U als geneesheer aan de ingezetenen bewezen. Wij brengen hulde aan Uwe kunde, welke U niet alleen in onze Gemeente en haar omgeving, maar ook ver daarbuiten bekendheid en vermaardheid deed verwerven. Wij huldigen Uwe menschlievendheid, waarvoor U iedereen erkentelijk is, en blijven zal. Wij bewonderen vooral Uwe zelfopoffering, die U niets doet ontzien, wanneer het geldt de belangen Uwer patienten. En wij wenschen en hopen, dat God U voor onze zieken nog lange jaren moge sparen en U eenmaal in den Hemel mogen geven het verdiende loon met zoveel moeite, in Uw succesvollen arbeid.
De Gemeenteraad voornoemd,
de voorzitter (get.) A. van de Wiel,
de wethouder (get.) H. van Asten.’

Opnieuw een dokterswoning
In 1925 stopt Philipsen met zijn praktijk. Zijn werk wordt overgenomen door dokter Anton Sluijters, die zich in het pand van de familie Coenen aan de Grotestraat 18 vestigt. Op 9 mei 1929 overlijdt dokter Philipsen. Hij wordt begraven op het parochieel kerkhof van Huisseling, alwaar zijn grafmonument nog steeds te vinden is. Naar hem is later de Philipsenstraat in de Ravensteinse wijk ‘De Midding’ is genoemd. In het huis van Philipsen vestigde zich later notaris Van Mourik en nu is het weer het doktershuis van dokter Jos Keulers.

naar boven

 

Dokter Sluijters
Dokter Antonius (Anton) Hermanus Maria Jacobus Gerardus Sluijters is geboren te Oosterhout (NB) op 25 augustus 1894. In 1925 vestigde hij zich als arts aan de Grotestraat 15 in Huisseling (later op nr. 18) en volgde Dokter Philipsen op. Ten behoeve van de inwoners van deze gemeente en omliggende dorpen, zelfs aan de andere kant van de Maas heeft Dokter Sluijters zeer belangrijk werk verricht. In dit gedeelte van de lage Maaskant bestond vooral in de vooroorlogse jaren een zeer grote achterstand op het gebied van de medische en hygiënische verzorging. Dokter Sluijters heeft dan ook zeer veel weerstanden moeten overwinnen om de bevolking met deze verzorging vertrouwd te maken. Hij was gemeentearts van Ravenstein, Batenburg en tot 1942 ook van Schaijk. Herpen werd zelfs “Het dorp van de dokter” genoemd, omdat hij er zoveel bevallingen verrichtte. Ook in de oorlog heeft hij zijn steentje bijgedragen aan het op een zo goed mogelijke wijze laten doorgaan van het dagelijks leven. Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft hij ook de gemeenschap laten profiteren van zijn grote kennis en organisatietalent. Van een zeer groot aantal medische organisaties en instellingen (o.a. de stichting van het Radboudziekenhuis) was hij (mede-) oprichter, bestuurslid of bekleedde hij de functie van voorzitter. Hij is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Sluijters overleed op 7 januari 1987 te Oss. Zijn zoon Teun werd ook huisarts in Ravenstein (Contre Escarpe) en zoon Hans werd bekend als streekarchivaris van het Land van Ravenstein.

Op de website www.bhic.nl staan meer annecdotes over dokter Sluijters. Zie:
Dokter Sluijters… een begrip in Ravenstein

naar boven